Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 652
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 12.04.2011 г., Протокол № 44

Относно: ОС_3347/02.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване процедура за провеждане на пиубличен търг с явно наддаване за продажба на общински имот УПИ ХІ-348 в кв. 52, с. Голямо Дряново: условия за провеждане; утвърждаване тръжна документация.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че общински имот УПИ XI-348 в кв. 52, по плана на с. Г. Дряново, община Казанлък, с обща площ 1 352 м2, ведно с находящите се в имота сгради, представлява частна общинска собственост и за него е съставен АОС № 642/29.12.2008г., вписан в Служба по вписванията гр. Казанлък, вх. № 352/28.01.2009 г., н.а. № 5, том II, н.д. 217, парт. 2436. С Решения № № 238/09.07.2009 г. и 536/28.09.2010 г. на ОбС – Казанлък са обявявани публични търгове с явно наддаване за продажба на имота при начална тръжна цена, съответно 18 000 лв. и 14 000 лв. Търговете са обявени за непроведени, поради на липса на кандидати. Имотът е включен под № 19 в Приложение № 3 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2011 г., приета с Решение № 597/07.02.2011 г. на ОбС–Казанлък. Изготвена е актуална пазарна оценка на имота и тя е в размер на 12 600 лв. /в т.ч. земя 9 100 лв. и сгради 3 500 лв./ Данъчната оценка на имота е определена в размер на 3 146,20 лв. /в т.ч. земя 2484,20 лв. и сгради 662 лв./. Съгласно чл. 35, ал. 1 ЗОС, продажбата на имоти – частна общинска собственост се извършва след решение на ОбС от кмета на общината, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Във връзка с гореизложените мотиви, кметът предлага на ОбС да вземе решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имота, при начална тръжна цена, съответстваща на изготвената оценка - 12 600 лв. В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на община Казанлък.


Общински съвет - Казанлък, на основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 43 и чл. 81 от Наредба 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Казанлък, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС,                     

 
Р Е Ш И:
 

I. Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, представляващ УПИ XI-348 /единадесети за триста четиридесет и осем/ в кв. 52 /петдесет и две/, с. Г. Дряново, с обща площ на имота 1 352 /хиляда триста петдесет и два/ м2, ведно с находящите се в имота двуетажна паянтова сграда и навес, съгласно ПУП на с. Г. Дряново, одобрен със Заповед Nо 135/1995 г. на кмета на община Казанлък, при граници на имота: север - УПИ XII-349, изток – УПИ X-347, юг и запад – улици.

II. Публичният търг по т. I да се проведе при следните условия:

1. Дата, място и час за провеждане на търга: 15.06.2011 г., съответно 22.06.2011 г. за повторния търг /в случай на липса на кандидати на обявената първа дата/ от 13.50 ч. в ст. 14 на община Казанлък.

2. Начална тръжна цена, без ДДС - 12 600 лв. ...-

3. Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена; заплаща се по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.

4. Тръжна документация се закупува в срока за подаване на документи за участие от гише No 7 в ЦИУ при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена цена - 200 лв. /без дължимия ДДС/ в брой в касата на общината,.

5. Цената на имота се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2 % върху цената по договора, такса вписване, както и дължимият ДДС върху 63,5 % от цената по договор, увеличена със съответните данъци и такси – съгласно проектодоговора в тръжната документация.

6. Оглед на имота – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

7. Необходими документи за участие - заявление /по образец/, ведно с приложенията към него: документ за внесен депозит – оригинал, документ за закупена тръжна документация – заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта /по образец/, нотариално заверено пълномощно /в случаите на упълномощаване/. Когато кандидатът е лице, регистрирано по Търговския закон, допълнително се представят и заверени копия на:

- Удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, или /за лицата, невписани в Търговския регистър на Агенция по вписванията/ - решение за съдебна регистрация и ЕИК БУЛСТАТ;

- Удостоверение за актуално състояние, издадено до 90 дни преди датата на търга .

8. Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 1230 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

III. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. I.

IV. За провеждане на търга, при спазване изискванията на чл. 81, ал. 5 от Наредба 15, назначава комисия в състав:

Председател: Евгения Чернева – заместник - кмет
Членове: Адриана Тенева – н-к отдел ПНО

Стефка Стефанова Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми на ОС”

Никола Камбуров – кмет на с. Г. Дряново
Таня Буркова - общински съветник
Драгомир Петков - общински съветник
Иван Кьосев - общински съветник
Чавдар Ангелов - общински съветник
Николай Хаджиев - общински съветник
Халил Летифов - общински съветник

Резервни членове: Татяна Тодорова – директор дирекция УТСП

Георги Урумов – гл. счетоводител
Еленка Христова - общински съветник

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Тодорова – директор дирекция УТСП.

V. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организация и провеждане на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 26 общински съветници, от които „за” – 25.

 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220