РЕШЕНИЕ № 653
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 12.04.2011 г., Протокол № 44


Относно: ОС_3346/02.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване процедура за провеждане на пиубличен търг с явно наддаване за продажба на общински имот УПИ І в кв. 28, съгласно ПУП на с. Голямо Дряново, одобрен със Заповед № 49/28.01.2008 г. на кмета на община Казанлък, отреден за учебно-конферентен център: условия за провеждане; утвърждаване тръжна документация.

Мотиви: В доклада си кметът на общината посочва, че общински имот УПИ I в кв. 28, по плана на с. Г. Дряново, община Казанлък, с обща площ 7 946 м2, ведно с находящите се в имота сгради, представлява частна общинска собственост и за него е съставен АОС № 430/20.07.2001 г. Във връзка със заявен интерес за изграждане в имота на Хотелски комплекс с Арт галерия, с Решение № 860/29.05.2008 г. на ОбС е обявен конкурс за продажба на имота, но поради неявяване на кандидати, конкурсът е обявен от назначената комисия за непроведен. След промяна в отреждането - „за учебно конферентен център”, с Решение № 234 от 09.07.2009 г. е обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, при начална тръжна цена, съответстваща на изготвената актуална оценка в размер на 135 000 лв. без ДДС. Поради липса на кандидати, търгът е обявен от назначената комисия за непроведен. С Решение № 537/28.09.2010 г. е обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, при начална тръжна цена, съответстваща на изготвената актуална оценка в размер на 96 300 лв. без ДДС. Поради липса на кандидати, търгът е обявен от назначената комисия за непроведен.

Имотът е включен под № 4 в Приложение № 2 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, на община Казанлък за 2011 г., приета с Решение № 597/07.02.2011 г. на ОбС – Казанлък. Изготвена е актуална пазарна оценка на имота и тя е в размер на 90 200 лв. /в т.ч. земя 54 900 лв. и сгради 35 300 лв./ Данъчната оценка на имота е определена в размер на 53 904 лв. /в т.ч. земя 15 942,90 лв. и сгради 37 961,1 лв./.

Кметът на общината, счита за целесъобразно, ОбС да вземе решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имота, при начална тръжна цена, съответстваща на изготвената актуална оценка, независимо че същата е по-ниска от посочената в ГПУРИОС за 2011 г. прогнозна цена с оглед успешно реализиране на сделката и постъпване на приходи в бюджета на община Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 43 и чл. 81 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС, приета с Решение № 276/24.09.2009 г. на ОбС – Казанлък, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС,    

 
 
 
 
 
 
 
Р Е Ш И:
 

I. Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, представляващ УПИ I /първи/ в кв. 28 /двадесет и осем/, съгласно ПУП на с. Г. Дряново, одобрен със Заповед № 49/28.01.2008 г. на кмета на община Казанлък, отреден за учебно конферентен център, с обща площ 7 946 /седем хиляди деветстотин четиридесет и шест/ кв.м., при граници на имота: север, изток и запад – улици, юг – УПИ II, ведно с построените в него сгради и подобренията в имота – трайни насаждения.

II. Публичният търг по т. I да се проведе при следните условия:

1. Дата, място и час за провеждане на търга: 15.06.2011 г., съответно 22.06.2011 г. за повторния търг /в случай на липса на кандидати на обявената първа дата/ от 13.40 ч. в ст. 14 на община Казанлък.

2. Начална тръжна цена, без ДДС - 90 200 лв. ...-

3. Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена; заплаща се по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.

4. Тръжна документация се закупува в срока за подаване на документи за участие от гише No 7 в ЦИУ при община Казанлък в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена цена - 400 лв. /без дължимия ДДС/ в брой в касата на общината,.

5. Цената се оферира в левa без ДДС. Цената на имота се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2 % върху цената по договора, такса вписване, както и дължимият ДДС върху 44,5 % от цената по договор – съгласно проектодоговора в тръжната документация.

6. Оглед на имота – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

7. Необходими документи за участие - заявление /по образец/, ведно с приложенията към него: документ за внесен депозит – оригинал, документ за внесена такса за тръжна документация – заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта /по образец/, нотариално заверено пълномощно /в случаите на упълномощаване/. Когато кандидатът е лице, регистрирано по Търговския закон, допълнително се представят и заверени копия на:

- Удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, или /за лицата, невписани в Търговския регистър на Агенция по вписванията/ - решение за съдебна регистрация и ЕИК БУЛСТАТ;

- Удостоверение за актуално състояние, издадено до 90 дни преди датата на търга.

8. Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 1230 ч. в деня, предхождащ датата на търга.

III. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. I.

IV. За провеждане на търга, при спазване изискванията на чл. 81, ал. 5 от Наредба 15, назначава комисия в състав:

Председател: Евгения Чернева – заместник - кмет
Членове: Адриана Тенева – н-к отдел ПНО
Стефка Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми на ОС”
Никола Камбуров – кмет на с. Г. Дряново
Таня Буркова - общински съветник
 
Драгомир Петков - общински съветник
Иван Кьосев - общински съветник
Чавдар Ангелов - общински съветник
Николай Хаджиев - общински съвтеник
Халил Летифов- общински съветник
Резервни членове: Татяна Тодорова – директор дирекция УТСП

Олга Шикова - гл. експ. “Надзор, акт. и отписване на ОС”

Еленка Христова - общински съветник

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Тодорова – директор дирекция УТСП.

V. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички необходими действия по организация и провеждане на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 26 общински съветници, от които „за” – 20.

 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220