РЕШЕНИЕ № 654
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 12.04.2011 г., Протокол № 44


Относно: ОС_1353/24.11.2009 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане подробен устройствен план, елемент на техническата инфраструктура - оптичен кабел от поземлен имот 000711, местност 'Армагански път' преминаващ през напоителен канал 000314, полски пътища 000172 и 000169, землище Бузовград и път ІІІ глас № 000310 Казанлък - Бузовград с дължина 1370 м. (Освен сканираните скици, в канцеларията на Съвета е на разположение и друга в Мащаб 1:1000 - ел. схема - трасена оптичен кабел!)

Мотиви: Кметът на общината докладва, че представения проек е разработен по искане на "Прометсейф" ЕООД и "Аспилинг" ООД. На територията на ПИ 000711 е изградено металообработващо предприятие и предназначението на оптичния кабел е да пренася електронни съобщения към него. Трасето на същия се предвижда да започне от последната кабелна шахта на югозападния ъгъл на оградата на "Арсенал" по велосипедната алея до път ІІІ клас, след това на изток, по полски път 000172, (на места успоредно с напоителен канал 314). Оптичният кабел ще бъде положен в изкоп 1,2/0,5 м със сервитут 2,0 м. По цялото трасе ще се монтират реперни знаци - при промяна на посоката и пресичане на пътища. ПК по приватизация и разпореждане с общинска собственост на заседанието си, проведено на 15.12.2009 г. предложи на Общинска администрация да организира среща с инвеститорите. Същото искане постъпи и от ПК по европейските въпроси и бизнессреда. След като вносителят на доклада не организира среща, Общинския съвет създаде организация за среща. Представител на "Аспилинг" ООД присъства на заседанията на двете комисии, на които общинските съветници изискаха допълнитена информация.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, г. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ,

Р Е Ш И:
 

Приема подробен устройствен план, елемент на техническата инфраструктура - оптичен кабел от поземлен имот 000711, местност "Армагански път" преминаващ през напоителен канал 000314, полски пътища 000172 и 000169, землище Бузовград и път ІІІ клас - № 000310 Казанлък - Бузовград с дължина 1370 м.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината;

 

Участвали в поименното гласуване 25 общински съветници, от които „за” – 17.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 
               (Д. КОЛЕВА)                                                          (ВАСИЛ САМАРСКИ)
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220