РЕШЕНИЕ № 655
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 12.04.2011 г., Протокол № 44


Относно: ОС_3324/25.02.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на:
1. Отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2010 г.
2. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2011 г.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че съгласно чл. 20а, ал. 1 от Закона за закрила на детето, към всяка община се създава Комисия за детето с консултативни и координационни функции. В нея участват представители на общинската администрация, областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, регионалния инспекторат по образованието, регионалния център по здравеопазване, дирекция "Социално подпомагане", местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и на юридическите лица с нестопанска цел и други, които осъществяват дейности по закрила на детето. Председател на комисията по ал. 1 е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице. Комисията по ал. 1 е обединяващо и координиращо звено на политиките за всички деца на територията на общината и формира и осигурява осъществяването на местната политика по закрила на детето.

Съгласно чл. 6. от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето Комисията за детето е консултативен орган към всяка община и разработва общинската програма за закрила на детето, съобразно потребностите на децата и техните семейства в съответната община. В доклада си кметът посочва, че Комисията за детето към община Казанлък на няколко свои заседания, след обсъждания с представители на редица институции, свързани с развитието на децата е приела Отчета за Общинска програма за закрила на детето - 2010 г. и предложението за Общинска програма за закрила на детето - 2011 г. Същата е свързана с намаляване броя на децата в риск, създаване на по-добри условия за децата, подобряване мерките за закрила на децата, предоставяне закрила на даровити деца и др.

Според чл.3 на Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила на детето при случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие при кризисна интервенция, подписано от Министъра на труда и социалната политика, Министъра на вътрешните работи, Министъра на образованието, младежта и науката, Министъра на правосъдието, Министъра на външните работи, Министъра на културата, Министъра на здравеопазването, Председателя на държавната агенция за закрила на детето, Изпълнителния директор на Агенция социално подпомагане, Председателя на управителния съвет на Национално сдружение на общините в Република България от 15.03.2010 г., Координационият механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взимодействие при кризисна интервенция се включва в Общинските програми за закрила на детето. Затова като ПРИОРИТЕТ VI. на Общинска програма за закрила на детето - 2011 г. е предложен Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взимодействие при кризисна интервенция -Приложение № 1.

 
 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл.20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл.21 ал.1 т.12  от ЗМСМА,

 
Р Е Ш И:
 

1.Приема Отчет на Общинска програма за закрила на детето - 2010 г.

2. Приема Общинска програма за закрила на детето - 2011 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в  гласуване 24 общински съветници, от които „за” – 23.

 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220