РЕШЕНИЕ № 660
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 12.04.2011 г., Протокол № 44

Относно: ОС_3489/30.03.2011 - Доклад от Цветанка Пискова - председател на ПК по социални дейности и трудова заетост с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Казанлък.

Мотиви: В Общински съвет - Казанлък постъпиха молби на граждани:

1. Молба с вх. № ОС-3128/12.01.2011 г. от Анелия Руменова Христова от гр. Казанлък, бул. "23-ти Пехотен шипченски полк" № 66 за отпускане на еднократна финансова помощ за три годишният й син Живко Каменов Ковачев. Диагноза: Детска церебрална парализа и епилепсия (синдром на West). Заболяването е констатирано от 6 месечна възраст и от тогава до настоящия момент се налага постоянно лечение и непрекъсната грижа. Състоянието на детето е тежко, не е в състояние да се придвижва, само се налага да му се направят няколко поредни операции. През месец октомври 2010 г. му е направена първата операция в МБАЛ "Медлайн клиник" гр. Пловдив. Предстоят още 6 операции. Анелия е самотна майка и не получава никакви доходи. Налага се денонощно да се грижи за детето си. Намира се в тежко материално положение.

2. Молба с вх. № ОС-3252/09.02.2011 г. от Ангелина Колева Стоянова от гр. Шипка, ул. "Полк Депрерадович" № 4. Ангелина Стоянова е семейна, има три деца - на 8 г., на 4 г. и на 1 г. и 9 месеца. Съпругът й има здравословен проблем. Диагнозата му е теласемия, придобита автоимунна хемолитична анемия, хемолитична криза, с 80% намалена работоспособност. Закупува лекарства, които частично се поемат от Здравната каса. Семейството няма собствено жилище, живее под наем. Доходът на семейството е от пенсията на съпруга й в размер на 110 лв., от социална помощ и месечни добавки за деца в размер на 210 лв. Семейството се намира в затруднено здравословно и материално положение.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,

 
Р Е Ш И:
 

Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2011 г., подпараграф 42-14 "Други помощи по решение на ОбС" еднократна финансова помощ на следните граждани:

 

1. Анелия Руменова Христова от гр. Казанлък, бул. "23-ти Пехотен шипченски полк" № 66 - 400 лв.

2. Ангелина Колева Стоянова от гр. Шипка, ул. "Полк Депрерадомич" № 4 - 400 лв.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината; лицата по т. 1 и т. 2; 

 

Участвали в поименното гласуване 21 общински съветници, от които „за” – 21.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220