РЕШЕНИЕ № 661
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 12.04.2011 г., Протокол № 44


Относно: ОС_3534/08.04.2011 - Доклад в срок по чл. 64 от Правилника на ОбС от кмета на общината с проект за решение относно осигуряване на средства от бюджета на община Казанлък за хуманитарна помощ на пострадалото население в Япония.

Мотиви: В доклада си кметът на общината докладва, че във време на изключителни изпитания за японския народ въпрос на съпричастност и човещина е Казанлък да помогне на пострадалите от земетресението и наводненията, така както се отзовава целият свят. Още повече, че нашият град поддържа дългогодишни контакти с три японска града  - Фукуяма, Хирошима и Мунаката, и само Казанлък, София и Пловдив са градовете в България, които имат най-големи и трайни приятелски връзки с градове в Страната на изгряващото слънце.

В открита грама до Община Казанлък българското посолство в Япония информира, че нашият посланик Любомир Тодоров се е срещнал с кмета на град Мунаката г-н Хироми Тании. Кметът Хироми Тании е отбелязал, че при организиране на помощ по линия на местните власти в България, кметството на Мунаката би могло да се ангажира с нейното получаване и разпределение по предназначение. Тази помощ би се приела като жест на приятелство и израз на съпричастност от българските граждани към трудното положение, в което се намира японският народ след опустошителното природно бедствие.В писмото от българското посолство се изказва молба за разглеждане на възможността за организиране на материална помощ за бедстващото население на Япония в съответствие със заявените от японското правителство нужди – минерална вода, одеяла, консерви, походни легла, която да бъде доставена чрез кметството на Мунаката. Председателския съвет на заседанието си, проведено на 11.04.2011 г. разгледа доклада от кмета на общината и не прие предложението, поради следните съображения: На 11 април се навърши един месец от катастрофалното земетресение и цунами в Япония, през този период България съвместно с Червения кръст е осигурила 2000 одеяла, 1000 походни легла и 60 000 хранителни консерви, както и финансови средства. Председателския съвет предлага ОбС да вземе решение за превеждане на  средства в размер на 20 000 лв., които да се осигурят от бюджета на община Казанлък за хуманитарна помощ за пострадалото население в Япония , както и кметът на общината да преведе средствата по специално откритата банкова сметка на Българския червен кръст в Уникредит Булбанк АД. Набраните средства от Японския Червен кръст ще се ползват за подпомагане на засегнатите хора за изграждане на сглобяеми къщи, в които ще бъдат настанени около 280 000 души от евакуираните, загубили своите жилища. За осъществяване на тази тежка операция, която ще помогне на обществото да възстанови нормалния си живот през следващите месеци и години, ще са необходими значителни финансови следства.
По време на дебата общинските съветници подкрепиха предложението на Председателския съвет и не приеха предложението на кмета на общината. Съветници в свои изказвания обясниха, че одеялата, консервите и водата, с които кметът иска да подпомогне са доста обемни и самото транспортиране до там ще струва много повече средства от колкто е самата парична помощ.

 
 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,

 
 
 
Р Е Ш И:
 

1. Средства в размер на 20 000 лв. да се осигурят от бюджета на община Казанлък за хуманитарна помощ за пострадалото население в Япония от Дейност 122 - Общинска администрация.
2. Задължава кмета на общината да преведе средствата по т. 1 по специално откритата банкова сметка на Българския червен кръст в Уникредит Булбанк АД:
IBAN: BG 64 UNCR 7630 1078 6609 13

 BIC: UNCRBGSF

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ (За пострадалите от земетресението в Япония)

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 23 общински съветници, от които „за” – 21.

 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220