РЕШЕНИЕ № 662
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 12.04.2011 г., Протокол № 44


Относно: ОС_3534/08.04.2011 - Доклад в срок по чл. 64 от Правилника на ОбС от кмета на общината с проект за решение относно осигуряване на средства от бюджета на община Казанлък за хуманитарна помощ на пострадалото население в Япония.

Мотиви: По време на дебата във връзка с внесеният от кмета на общината доклад за подпомагане на японския народ с хуманитарна помощ, общинския съветник Николай Александров направи предложение за покана към пострадали японски граждани в община Казанлък. Николай Александров подкрепи предложението да се преведат средства, но поиска да бъде обсъдено предложение да бъдат поканени япоски граждани - пенсионери, тъй като сумата която поличават като пенсия ще им създаде много добри условия за живеене в България. Средата тук е подходяща, японските граждани ще се чувстват добре, които нямат жилища и искат да емигрират, може да дойдат и да живеят в България. Драгомир Петков предложи Председателския съвет да подготви предложение по идеята на Николай Александров.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

 
Р Е Ш И:
 

Възлага на Председателския съвет да подготви предложение по идеята на Николай Александров за покана към пострадали японски граждани, чрез Японското посолство в София.

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: Председателят на ОбС;
 

Участвали в поименното гласуване 25 общински съветници, от които „за” – 25.

 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220