РЕШЕНИЕ № 663
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 19.04.2011 г., Протокол № 45

Относно: ОС_2305/15.06.2010 - Текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите актове в изпълнение на Решение № 72/27.11.2008 г. на ОбС:

Мотиви: По време на текущия и последващ контрол към кмета на общината се поставиха въпроси от членовете на ПК по образование, младежки дейности, спорт и туризъм. Драгомил Иванов и Петко Карагитлиев, защо кметът, часове преди откриване на заседанието на ОбС оттегля своя доклад с вх. № ОС-3488/30.03.2011 г. относно разпределението на средствата за подпомагане на спортните клубове в изпълнение на Решение № 605/2011 г. на ОбС. Комисията е заседавала извънредно два пъти, срещала се е с всеки спортен клуб и е обсъдила тяхните желания. Направеното разпределение е съгласно предложения проект за решение от кмета и предложенията от спортните клубове. Председателят на ПК по образование, младежки дейности, спорт и туризъм Драгомил Иванов с писмо до кмета от 25.02.2011 г. е изискал да му бъдат представени заверени копия от счетоводните документи по изпълнение на Спортния календар за 2010 г., както и на средствата, предоставени за подпомагане на спортните клубове за 2010 г. (Приложение № 20, неразделна част от Решение № 383/2010, с посл. изм.) на община Казанлък за изтеклата 2010 г., по отделните позиции в размер и колко процента е изплатено на всеки клуб и отчетите им за 2010 г. Копия от конкретните финансови искания от спортните клубове към община Казанлък за подпомагане през 2011 г. Отговор на поисканата информация Драгомил Иванов получи на 30.03.2011 г. след няколкократно напомняне, не съдържаше отчет на Спортният календар. Кмътът отговаря, че отчетът ще му бъде предоставен с отчъта на Решение № 383/04.02.2010 г. Приложение № 20.

 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,
 
Р Е Ш И:
 

Задължава кмета на общината да изплаща ежемесечно на всички спортни клубове по 1/12 част от разпределените им средства с Решение № 423/29.04.2010 г. до произнасяне на Общински съвет - Казанлък по разпределяне на средствата за подпомагане на дейността на клубовете за 2011 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината;

 
Участвали в гласуване 25 общински съветници, от които „за” – 25.
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220