РЕШЕНИЕ № 664
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 19.04.2011 г., Протокол № 45


Относно: ОС_2932/23.11.2010 - Доклад по чл. 63, ал. 2, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС от Васил Самарски - председател на Общински съвет - Казанлък относно изпълнение на Решение № 464/21.06.2010 г. на ОбС за оспорване действията и бездействието на кмета на община Казанлък пред всички съдебни инстанции във връзка с неизпълнението на влезли в законна сила решения на Общински съвет - Казанлък.

Мотиви: По време на заседанието на Общинския съвет постъпи предложение доклада да се отложи за следващото заседание на Съвета. Постоянните комисии много задълбочено и обстойно са разгледали и анализирали доклада от председателя на Общинския съвет за неизпълнението на влезли в законна сила решения. Предложенията на комисиите са много, поради което се изисква по-задълбочено, надълго, изчерпателно и детайлно обсъждане по темата. Изхождайки от тези мотиви, съветниците приеха предложението за отлагане разглеждането на въпроса за следващото заседание на ОбС. 

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

 
 
Р Е Ш И:
 
Отлага разглеждането на доклада за следващото заседание на Общинския съвет.
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
Участвали в гласуване 26 общински съветници, от които „за” – 25.
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220