РЕШЕНИЕ № 665
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 19.04.2011 г., Протокол № 45
Отменено с Решение № 203 /30.09.2011 г. по административно дело № 252/2011 г.
по описа на Административен съд - Стара Загора!
Относно: ОС_3587/15.04.2011 - Доклад в срок по чл. 64 от Правилника на ОбС от Елена Стойчева Стойчева - зам.-председател на ОбС относно изменение на Решение № 648/12.04.2011 г. на ОбС.

Мотиви: В доклада си Елена Стойчева - зам.-председател на ОбС докладва, че с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собствен, публикуван в бр. 15 на ДВ, изменението на чл.14 ал.7 дава възможност да се отдават имоти или части от имоти – публична общинска собственост за срок до 10 години след решение на Общински съвет.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,

 
Р Е Ш И:
 

В одобрения с Решение № 648/12.04.2011 г. на Общински съвет -  Казанлък проект на договор, неразделна част от тръжната документация, се правят следните промени:

1. В чл. 3 текста „за срок от пет години” се заменя с текста „за срок от десет години”.;

2. Текста на чл. 6 се отменя, като номерацията на следващите текстове се променя съответно.

3. Текста на чл. 13, предложение осем се отменя, като предложение девето става предложение осем.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината; Елена Стойчева Стойчева – зам.- председател на Общински съвет – Казанлък.

 
 

Участвали в поименното гласуване 25 общински съветници, от които „за” – 20.

 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220