РЕШЕНИЕ № 666
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 19.04.2011 г., Протокол № 45


Относно: ОС_3504/04.04.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно утвърждаване разпределението на държавната и общинската субсидия в изпълнение на т. 35 от Решение № 605/15.02.2011 г. на ОбС.

Мотиви: Внесеният доклад от кмета на общината е в изпълнение на т.35 от Решение № 605 от 15.02.2011 г. и негова Заповед № 217/17.03.2011 г., с което е създала Комисия за разпределение на субсидията за читалищата на територията на общината. По т. 35.3. от решението са изискани документи за съдебна регистрация на всяко читалище и е проверена мандатността на избраните настоятелства. На проведеното заседание на 30.03.2011 г. Комисията е разпределила субсидията в размер на 488 976 лв в т.ч. държавна субсидия в размер на 438 976 лв. и 50 000 лв. дофинансиране от общината. Средствата са разпределени както следва:
1.
Разпределение на субсидираната численост и държавната субсидия в размер на 438 976 лв.
2.
Разпределение на гласуваните средства от Общински съвет - Казанлък с Решение № 605 от 15.02.2011 г. за дофинансиране дейността на читалищата за 2011 г. в размер на 50 000лв.
В подкрепа на гореизложеното кмета на общината прилага:
Копие от Заповед № 217 / 17.03.2011 на кмета на Община Казанлък
Приложение 1 - Справка за разпределение на държавната субсидия за 2011 г. в размер на 438 976 лв.
Приложение 2 - Справка за разпределение на общинска субсидия от 50 000 лв. за 2011 г.
Приложение 3 - Разпределение на останалата общинска субсидия в размер на 38 500 по читалища.

 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

 
 
Р Е Ш И:
 

1.      Утвърждава разпределението на държавната субсидия от 438 976 лв, съгласно Приложение 1.

2.      Утвърждава разпределението на общинската субсидия от 50 000 лв., съгласно Приложение 2 и Приложение 3.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината;

 

Участвали в поименното гласуване 22 общински съветници, от които „за” – 19.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220