РЕШЕНИЕ № 667
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 19.04.2011 г., Протокол № 45

Относно: ОС_3526/07.04.2011 - Доклад по чл. 93 във връзка c чл. 52, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък и на основание т.2 от Решение № 346/22.12.2009 г./ № 564/13.12.2010 г. за удължаване срока от Временната комисия за извършване на проверка за изпълнение на конкурсните условия, при които е спечелен всеки конкурс за разпореждане с общинска собственост на основание чл. 112а и във връзка с параграф 3 от ПЗР от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, създадена с Решение №346/22.12.2009г. - Протокол № 23  относно: Извършена проверка за изпълнение на конкурсните условия, при които е спечелен конкурс за разпореждане с общинска собственост на основание чл. 112а и във връзка с параграф 3 от ПЗР от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС, за обект № 2 по Справка ОС-2074/2010 г.

Мотиви: В хода на дебата общинският съветник Николай Ибушев дискутира състава на Временната комисия за извършване на проверка за изпълнение на конкурсните условия, при които е спечелен всеки конкурс за разпореждане с общинска собственост на основание чл. 112а и във връзка с параграф 3 от ПЗР на Наредба № 15 на ОбС. Според Ибушев трябва да се направи една повторна проверка на изнесеното от комисията в доклад с вх. № ОС-3526/07.04.2011 г. В състава на комисията трябва да се включат съветници - строителни инженери и едни юрист, тъй като в съществуващия състав няма специалист в сферата на  строителството. Той настоя да се внесе предожение за промяна в състава на Временната комисия и препоръча тава да са общинските съветници: Цветан Шиков, Теменужка Папазова, Моника Динева, Янко Запрянов или Николай Александров.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА,

 
Р Е Ш И:
 

Да се внесе предложение за промяна в състава на Временната комисия.


Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Председателят на Общински съвет - Казанлък;

 

Участвали в поименното гласуване 21 общински съветници, от които „за” – 13.

 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220