РЕШЕНИЕ № 668
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 19.04.2011 г., Протокол № 45

Относно: ОС_3526/07.04.2011 - Доклад по чл. 93 във връзка c чл. 52, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък и на основание т.2 от Решение № 346/22.12.2009 г./ № 564/13.12.2010 г. за удължаване срока от Временната комисия за извършване на проверка за изпълнение на конкурсните условия, при които е спечелен всеки конкурс за разпореждане с общинска собственост на основание чл. 112а и във връзка с параграф 3 от ПЗР от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, създадена с Решение № 346/22.12.2009 г. - Протокол № 23  относно: Извършена проверка за изпълнение на конкурсните условия, при които е спечелен конкурс за разпореждане с общинска собственост на основание чл. 112а и във връзка с параграф 3 от ПЗР от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС, за обект № 2 по Справка ОС-2074/2010 г.

Мотиви: По време на обсъждането на доклада, общинският съветник Николай Ибушев предложи промяна на състава на Временната комисия, което се прие от ОбС. Цветан Шиков предложи разглеждането на доклада да се отложи за следващо заседание със следните мотиви, промяната в състава на Временната комисия и цената посочена в Договор Д37/26.09.2005 г.  в цифри 68 500 лв. и 68 300 лв., които не ги приема за достоверни.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

 
Р Е Ш И:
 
Отлага разглеждането на доклада за следващо заседание на Общинският съвет.
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Председателят на ОбС;

 
 

Участвали в  гласуване 20 общински съветници, от които „за” – 15.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220