РЕШЕНИЕ № 669
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 19.04.2011 г., Протокол № 45

Относно: ОС_2691/20.09.2010 - Доклад от Евгения Чернева - зам.-кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински обект представляващ части от имоти - публична общинска собственост павилион за закуски в двора на училище ОУ 'СВ. П. Хилендарски'
Постъпи  писмо от кмета на общината (ОС-3560/13.04.2011 г.) за изменение на предложението. 

Мотиви: Кметът на общината докладва, че общинският обект разположен в двора на ОУ “ Св. П. Хилендарски“ гр. Казанлък е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2011 г., приета с Решение № 597/07.02.2011 г., в Приложение № 9, позиция № 22и представлява по смисъла на ЗОС , части от обекти – публична общинска собственост, за който е съставен АОС №442/25.10.2001г. Съгласно чл. 18, ал. 1, т.1 от Наредба № 15 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, части от имоти публична общинска собственост могат да се отдават под наем след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за срок до 5 години, след решение на ОбС. Обектът е с обща площ от 18. кв.м. /в т.ч. 10кв.м. търговска площ и 8 кв.м. складова площ/. Месечната наемна цена е в размер на 56 лв. /петдесет и шест лева ./ без ДДС и е изчислена съгласно чл.67, ал.1, т. ІІ на Наредба №15 на ОбС за гр. Казанлък :„ други обекти” първа зона.

В община Казанлък е постъпила молба с вх. № 68-2918-1/10.08.2010 г. от Павлин Николаев Колев с намерение за ползване на обекта под наем.

Съгласно чл. 18, ал. 1, т.1 и чл. 80, т. 1 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък, част от имот – публична общинска собственост могат да се отдават под наем чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на ОбС по реда на глава VI от Наредбата.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 18, ал. 1, т. 1 и чл. 80, т.1 и чл. 81 от Наредба № 15 за РПУРОИ на ОбС,

 
 
Р Е Ш И:
 

I. Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл. VI от Наредба № 15 за РПУРОИ на ОбС за срок от 5 години на следния общински обект: находящ се в гр. Казанлък, ОУ “Св. П. Хилендарски“, павилион в двора на училището с площ от 18 кв.м. / в т.ч. 10 кв.м. търговска площ и 8 кв.м. складова площ/ , с месечен наем от 56лв. без ДДС.

ІІ. Условия на публичният търг:

1. Дата, място и час за провеждане на публичния търг – 07.06.2011 от 13:00 ч. в стая № 14 на община Казанлък.

2. При липса на кандидати втора дата 14.06.2011 год. от 13:00 ч. при същите условия.

3. Депозит за участие е парична вноска в размер на 50 % от наемната цена за обекта, който се заплаща на касата в ЦИУ при община Казанлък,в срока за подаване на документи.

4. Тръжната документация се закупува от гише № 7 в ЦИУ на община Казанлък, в срок до 13:00 ч. на дата предхождаща публичния търг, срещу документ за платена такса от 200.00 лв. без ДДС в брой на касата на общината.

5. Необходими документи за участие в публичния търг:

- заявление за участие по образец, приложен в тръжната документация;

- декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта – по образец;

- служебна бележка по чл. 83, от Наредба № 15 – по образец;

- заверен препис на документи за съдебна регистрация на кандидата;

- удостоверение за актуално състояние, издадено в срок до три месеца към датата на търга или удостоверение от Агенция по вписванията оригинал или заверено копие;

- заверен копие от идентификационен код БУЛСТАТ;

- документ за платен депозит – оригинал;

- документ за внесена такса – заверено копие.

6. Адрес, срок и ред за подаване на необходимите документи за участие- на гише

“Деловодство“ в ЦИУ при община Казанлък , всеки работен ден в рамките на работното време на центъра , в срок до 13:00 ч. в деня предхождащ датата на публичния търг.

7. Оглед на обектите – от 9:00 до17:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документите за участие.

ІІІ. Утвърждава тръжна документация за отдаване под наем на общински обекти по т. ­­І и ІІ.

ІV. За провеждане на публичния търг, при спазване изискванията на чл. 81, ал. 3 и ал.5 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък, назначавам комисия в състав :

Председател : Евгения Чернева

Членове : Татяна Тодорова

Адриана Тенева ­

Анелия Панчугова

Дочка Богданова - общински съветник

Даниела Хубенова - общински съветник

Джамал Папарланов - общински съветник

Димитър Атанасов - общински съветник

Галин Георгиев - общински съветник

Елена Стойчева - общински съветник

При отсъствие на председателя на комисията, същият да бъде заместен от Адриана Тенева.

При отсъствие на юриста или член на комисията, същият да бъде заместен от Кристина Манева.

При отсъствие на членове от състава на комисията същия да бъде заместен от Зоя Батакова, Лиляна Тодорова, Георги Урумов, Иван Кьосев - общински съветник - резервни членове.

V. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички последващи действия по организацията и провеждането на публичния търг - при спазване изискванията на гл.VІ от Наредба № 15 на ОбС, както и сключването на договори със спечелилият участник.

Настоящото решение подлежи на публикуване в един местен вестник, съгласно чл. 82, ал. 2 от Наредба № 15 на ОбС, за уведомяване на всички заинтересовани за участие в обявените публични търгове за отдаване под наем.

 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината;

 

Участвали в поименното гласуване 20 общински съветници, от които „за” – 19.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 
               (Д. КОЛЕВА)                                                          (ВАСИЛ САМАРСКИ)
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220