РЕШЕНИЕ № 670
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 19.04.2011 г., Протокол № 45


Относно: ОС_3039/17.12.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл. VІ от Наредба № 15 на ОбС за срок от 5 години на общински обект: площ от 15 кв. м в южната част на билото на покрива насградата на кметство с. Овощник, общ. Казанлък, ул. 'Жельо Манолов' № 27 за антенни устройства с начален месечен наем 135 лв. без ДДС ; утвърждаване тръжна документация, в т. ч. проект на договор; упълномощаване кмета на общината да извърши необходимите действия. Внесена е промяна от кметът на общината с вх. № ОС-3494/01.04.2011 г.

Мотиви: По време на дебата общинския съветник Галин Георгиев направи предложение да се промени проекта за решение, като кметът на с. Овощник безвъзмездно да отдаде покривното пространство на "Българска телекомуникационна компания" АД за срок от 10 години. БТК АД да отдаде свое помещение, което се намира в кметството на с. Овощник безвъзмездно за 10 г. за ползване на пенсионерски клуб. С тези мотиви Галин Георгиев направи преложение за отлагане доклада на кмета на общината за следващо заседание.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

 
Р Е Ш И:
 
Отлага разглеждането на доклада за следващо заседание на Общинския съвет.
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в  гласуване 20 общински съветници, от които „за” – 14.

 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220