РЕШЕНИЕ № 671
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 19.04.2011 г., Протокол № 45


Относно: ОС_3490/31.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Казанлък за 2011 г. в частта на Приложение № 11 за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл. VІ от Наредба № 15 на ОбС за срок от 5 (пет) години на общинска земеделска земя - имот с кадастрален номер 000431, находящ се в землището на с. Копринка с обща площ от 2.135 дка с начален годишен наем в размер на 50 (петдесет) лв.

Мотиви: Кметът на общината посочва в доклада си, че в община Казанлък е постъпила молба с вх. № 94-Е-505-1/24.02.2011 г. от Евгени Попов с намерение за участие в търг за отдаване под наем на земеделска земя – общинска собственост в землището на с. Копринка. На основание чл. 37, ал. 1, от Наредба № 15 на ОбС, земи от общински поземлен фонд могат да се отдават под наем, след решение на ОбС за срок до 10 години.

Имот с кадастрален номер № 000431, находящ се в землището на с. Копринка е с обща площ от 2,135 дка, за него е съставен АОС № 867/12.07.2011 г. и е с годишен наем в размер на 32,00 лв. изчислен съгласно чл. 79, ал. 1 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък.

Съгласно чл. 37, ал. 1 и чл.80, т. 2 от Наредба №15 на ОбС, имоти общинска собственост могат да се отдават под наем чрез публичен търг или публично оповестен конкурс след решение на ОбС по реда на глава шест от Наредбата. Тъй като имотът не е включен в Годишната програма, кметът предлага в доклада си Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2011 г. да бъде допълнена в Приложение № 11 с този имот. ПК  по приватизация и разпореждане с общинска собственост, подкрепя проекта за решение, като предлага годишната наемна цена да бъде променена на 120 лв. Вносителят приема предложението на комисията.

Общински съвет - Казанлък, на основание
чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 2, ал. 2, чл. 37, ал. 1 и чл. 80, т. 2 и чл. 81 от Наредба №15 за РПУРОИ на ОбС – Казанлък,

 
Р Е Ш И:
 

І. Изменя Годишната програма  за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2011 г. в Приложение № 11, неразделна част от нея, така:

1.1 Допълва Приложение № 11 със следния текст:

- т./поредна/ – земеделска земя с кад. № 000431 в землището на с. Копринка., с годишен наем 120 лв.

1.2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички последващи действия по изменението и допълнението на ГПУРИОС за 2011 г.

 
 
 
 

ІІ. Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл.VІ от Наредба № 15 на ОбС за срок от 5 години на общинска земеделска земя имот с кадастрален номер № 000431, находящ се в землището на с. Копринка с обща площ от 2,135 дка, с начален годишен наем в размер на 120 лв.

1. Дата, място и час за провеждане на публичния търг – 02.06.2011 г., в ст.14 на община Казанлък, от 13:00 часа.

2. При липса на кандидати втора дата 07.06.2011 г., при същите условия

3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50% от наемната цена за обекта, който се заплаща на касата в Центъра за информация и услуги при община Казанлък, в срока за подаване на документи.

4. Тръжната документация се закупува от гише № 6 в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, в срок до 13:00 часа на датата предхождаща публичния търг срещу документ за платена такса от 150 лв. без ДДС в брой на касата на общината.

5. Необходими документи за участие в публичния търг:

- Заявление за участие по образец, приложен в тръжната документация;

- Декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота – по образец;

- Служебна бележка по чл. 83 от Наредба № 15 – по образец;

- Заверен препис на документа за съдебна регистрация на кандидата или карта за земеделски производител или удостоверение от Агенция по вписванията издадено в срок до три месеца към датата на търга;

- Удостоверение за актуално състояние издадено в срок до три месеца към датата на търга;

- Заверено копие от идентификационен код БУЛСТАТ, в случай на представяне на заверен препис на документ за съдебна регистрация;

- Документ за платен депозит – оригинал;
- Документ за внесена такса – заверено копие;

6. Адрес, срок и ред за подаване на необходимите документи за участие – на гише “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на центъра в срок до 13:00 часа в деня, предхождащ датата на публичните търгове.

7. Оглед на имотите – от 9:00 - 17:00 часа през всичките работни дни в срока за подаване на документи за участие.

ІІІ. Утвърждава тръжна документация за отдаване под наем на общински обект по т. ІІ.

ІV. За провеждане на публичния търг, при спазване изискванията на чл.81, ал.3 и ал.5 от Наредба № 15 на ОбС, назначава комисия в състав:

Председател: Евгения Чернева - зам.-кмет СИТ

Членове: Адриана Тенева – юрисконсулт

Анелия Панчугова – ст. експерт ПКНОС

Дочка Богданова - общински съветник

Даниела Хубенова - общински съветник

Джамал Папарланов - общински съветник

Димитър Атанасов - общински съветник

Галин Георгиев - общински съветник

Елена Стойчева - общински съветник

При отсъствие на председателя на комисията същия да бъде заместен от Татяна Станева.

При отсъствие на юриста на комисията същия да бъде заместен от Милена Дончева.

При отсъствие на членове от комисията същия да бъде заместен от Зоя Батакова, Иван Кьосев - общински съветник - резервни членове.                   

 
 
 

V. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публичния търг - при спазване изискванията на гл.VІ от Наредба № 15 на ОбС, както и сключването на договор със спечелилия участник.

Настоящото решение подлежи на публикуване в един местен вестник, съгласно чл. 82, ал. 2 от Наредба № 15 на ОбС за уведомяване на всички заинтересовани за участие в обявените публични търгове за отдаване под наем.

 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 22 общински съветници, от които „за” – 20.

 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220