РЕШЕНИЕ № 672
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 19.04.2011 г., Протокол № 45


Относно: ОС_3423/19.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване по реда на гл. VІ от Наредба № 15 на ОбС за продажба на общински имоти: А. земя представляваща им. № 000425 по КВС на землище с. Крън с площ 2149 кв. м и Б. земя представляваща им. № 000384 по КВС на землище с. Крън с площ 1891 кв. м.

Мотиви: В доклада си кметът на общината отбелязва, че под № № 2 и 3 в таблица „от продажба на земеделска земя” на Приложение № 3 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, на община Казанлък за 2011 г., приета с Решение № 597/07.02.2011 г. на ОбС – Казанлък, са включени следните общински имоти:

А. Имот №...  000425 ...по КВС на землище с. Крън;
Б. Имот №...  000384 ...по КВС на землище с Крън.

В съответствие с изискванията на чл. 41 от ЗОС, за имотите са изготвени данъчни и пазарни оценки и същите са в размер, както следва:

А. Имот №...  000425 ...по КВС на землище с. Крън: данъчна оценка 3 300,90 лв., пазарна оценка 12 800 лв.;

Б. Имот №...  000384 ...по КВС на землище с. Крън: данъчна оценка 2 904,60 лв., пазарна оценка 11 300 лв.

С оглед изпълнение на Годишната програма, кметът счита за целесъобразно да бъдат обявени публични търгове с явно наддаване за продажба на имотите, при начални тръжни цени, съответстващи на пазарните им оценки.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42 и чл. 81 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС,                     

 
 
Р Е Ш И:
 

I. Открива процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване по реда на гл. VI от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на ОбС, за продажба на:

А. Земя, представляваща им. № 000425 по КВС на землище с. Крън, община Казанлък, с площ 2149 кв.м., начин на трайно ползване: др. селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия V, при граници на имота: север и изток - им. № 054079 – ливада, югозапад - им. № 000170 – път IV клас и запад - им. № 000504 – полски път, им. № 054044 – нива и им. № 054044 – нива;

Б. Земя, представляваща имот № 000384 по КВС на землище с. Крън, община Казанлък, с площ 1 891 кв.м., начин на трайно ползване: др. селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия V, при граници на имота: север - им. № 000170 – път IV клас, изток - № 087001- ливада, югозапад - им. № 000470 - ливада и им. № 088024 – индивидуално застрояване и запад - им. № 088025 – индустриална култура,

при следните условия:

1. Дата, място и час за провеждане на търговете: 10.06.2011 г., съответно 17.06.2011 г. за повторния търг /в случай на липса на кандидати на обявената първа дата/ от 18:40 ч. за имота по т. А и от 19:00 ч. за имота по т. Б, в ст. 14 на община Казанлък.

2. Начална тръжна цена:

За имота по т. А: 12 800 /дванадесет хиляди и осемстотин/ лв.

За имота по т. Б: 11 300 /единадесет хиляди и триста/ лв.

3. Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена; заплаща се по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.

4. Тръжна документация се закупува в срока за подаване на документи за участие от гише No 7 в ЦИУ при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена цена за документация - 200 лв. /без дължимия ДДС/ за всеки от имотите, в брой в касата на общината.

5. Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2 % върху цената по договора.

6. Оглед на имотите – 10 -17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

7. Необходими документи за участие - заявление /по образец/, ведно с приложенията към него: документ за внесен депозит – оригинал, документ за внесена такса за тръжна документация – заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта /по образец/, нотариално заверено пълномощно /в случаите на упълномощаване/. Когато кандидатът е лице, регистрирано по Търговския закон, допълнително се представят и заверени копия на:

- Удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, или /за лицата, невписани в Търговския регистър на Агенция по вписванията/ - решение за съдебна регистрация и ЕИК БУЛСТАТ;

- Удостоверение за актуално състояние, издадено до 90 дни преди датата на търга.

8. Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 1230 ч. в деня, предхождащ датата на търга.

II. Утвърждава тръжни документации за продажба на имотите по т. I.

III. За провеждане на търговете, при спазване изискванията на чл. 81, ал. 5 от Наредба 15, назначава комисия в състав:

Председател:  Евгения Чернева – зам.-кмет

Членове: Адриана Тенева – н-к отдел ПНО

Стефка Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми на ОС”
Теменужка Люцканова - кмет на с. Крън
Дочка Богданова - общински съветник
Даниела Хубенова  - общински съветник
Джамал Папарланов - общински съветник
Димитър Атанасов - общински съветник
Галин Георгиев - общински съветник
Елена Стойчева - общински съветник

Резервни членове: Татяна Тодорова – директор дирекция УТСП

Олга Шикова - гл. експ. “Надзор, акт. и отписване на ОС”

Иван Кьосев - общински съветник
 
 
 
 
В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Тодорова.

IV. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търговете, както и сключване на договор със спечелилите участници.

 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 22 общински съветници, от които „за” – 19.

 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220