РЕШЕНИЕ № 673
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 19.04.2011 г., Протокол № 45


Относно: ОС_3403/16.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, представляващ УПИ ІІІ-155 в кв. 25, с. Ръжена.

Мотиви: В доклада си кметът на общината съобщава, че УПИ III-155 в кв. 25 по плана на с. Ръжена, община Казанлък е частна общинска собственост и за него е съставен акт за общинска собственост № 344/2000 г. Имотът е включен под № 18 на Приложение № 3 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, на община Казанлък за 2011 г., приета с Решение № 597/07.02.2011 г. на ОбС – Казанлък,

Във връзка с гореизложените мотиви, кметът предлага, ОбС да вземе решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имота при начална тръжна цена, съответстваща на изготвената актуализирана оценка от м. март 2011 г., която е в размер на 21 250 лв. Данъчната оценка на имота е 12 481,10 лв.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на община Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 43 и чл. 81 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък и във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС,                     

 
Р Е Ш И:
 

I. Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, представляващ УПИ /урегулиран поземлен имот/ III-155 /трети за сто петдесет и пет/ в кв. 25 /двадесет и пет/, с. Ръжена, община Казанлък, с площ 3 033 /три хиляди тридесет и три/ м2, при граници: север и изток – УПИ IV-156 и УПИ V-157, запад–УПИ II-154 и юг–улица,

при следните условия:

1. Дата, място и час за провеждане на търга: 08.06.2011 г., съответно 15.06.2011 г. за повторния търг /в случай на липса на кандидати на обявената първа дата/ от 13:40 ч. в ст. 14 на община Казанлък.

2. Начална тръжна цена, без ДДС – 21 250 /двадесет и една хиляди двеста и петдесет/ лв.

3. Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена; заплаща се по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.

4. Тръжна документация се закупува в срока за подаване на документи за участие от гише № 7 в ЦИУ при община Казанлък в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена цена - 300 лв. /без дължимия ДДС/, в брой в касата на общината.

5. Цената на имота се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2 % върху цената по договора, такса вписване, както и дължимият ДДС върху цената по договор – съгласно проектодоговора в тръжната документация.

6. Оглед на имота – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

7. Необходими документи за участие - заявление /по образец/, ведно с приложенията към него: документ за внесен депозит – оригинал, документ за закупена тръжна документация – заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта /по образец/, нотариално заверено пълномощно /в случаите на упълномощаване/. Когато кандидатът е лице, регистрирано по Търговския закон, допълнително се представят и заверени копия на:

- Удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, или /за лицата, невписани в Търговския регистър на Агенция по вписванията/ - решение за съдебна регистрация и ЕИК БУЛСТАТ;

- Удостоверение за актуално състояние, издадено до 90 дни преди датата на търга .

8. Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги при община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 1230 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

II. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. I.

III . За провеждане на търга, при спазване изискванията на чл. 81, ал. 5 от Наредба 15, назначава комисия в състав:            

Председател:   Евгения Чернева – зам.-кмет

Членове: Адриана Тенева – н-к отдел ПНО
Стефка Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми на ОС”
Апостол Терзиев – кмет на с. Ръжена
Моника Динева - общински съветник
Стефан Бурков - общински съветник
Янита Прангова - общински съветник
Драгомил Иванов - общински съветник
Николай Хаджиев - общински съветник
Радослав Рачев - общински съветник

Резервни членове: Татяна Тодорова – директор дирекция УТСП

Георги Урумов – гл. счетоводител
Николай Дюлгеров - общински съветник

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Тодорова – директор дирекция УТСП.

IV. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички необходими действия по организация и провеждане на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината;

 

Участвали в поименното гласуване 22 общински съветници, от които „за” – 20.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220