РЕШЕНИЕ № 674
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 19.04.2011 г., Протокол № 45


Относно: ОС_3401/16.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на Наредба № 15 на ОбС за продажба на: Гаражна клетка № 8, находяща се в приземния етаж на ж.блок № 104, секция 5Г, бул. '23-ти пехотен Шипченски полк', построена върху УПИ І, кв. 53, зап. разширение, по плана на гр. Казанлък.

Мотиви: В доклада си кметът на общината докладва, че гаражна клетка № 8, находяща се в приземния етаж на жил. блок № 104, секция 5Г, бул. ”23 Пех. Шипченски полк”, построена върху УПИ I, кв. 53, западно разширение, по плана на гр. Казанлък, с РЗП 20,06 м2, представлява имот - частна общинска собственост и за него е съставен АОС No 1045/2005 г.

За имота са изготвени данъчна и пазарна оценки и същите са в размер, както следва: данъчна оценка 20 344,40 лв., пазарна оценка 31 450 лв.

Имотът е включен под No 9 в Приложение No 2 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, на община Казанлък за 2011 г., приета с Решение No 597/07.02.2011 г. на ОбС – Казанлък.

С оглед изпълнение на ГПУРИОС за 2011 г., кмета счита за целесъобразно да бъде обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на имота, при начална тръжна цена, съответстващи на пазарната оценка.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 43 и чл. 81 от Наредба Nо 15 на ОбС,                     

 
Р Е Ш И:
 

I. Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на Наредба Nо 15 на ОбС, за продажба на:

Гаражна клетка № 8, находяща се в приземния етаж на жилищен блок № 104, секция 5Г, бул. ”23 Пех. Шипченски полк”, построена върху УПИ I, кв. 53, Зап. Разширение, по плана на гр. Казанлък, утвърден със Заповед № 738/2001 г. на кмета на общината, с РЗП 20,06 м2, ведно с 0,89 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж, при граници: север-междублоково пространство, изток–стълбищна клетка, юг – гараж № 3 и гараж № 4 и запад – гараж № 6 и гараж № 7,

при следните условия:

1. Дата, място и час за провеждане на търга: 08.06.2011 г., съответно 15.06.2011 г. за повторния търг /в случай на липса на кандидати на обявената първа дата/ от 18:00 ч. в ст. 14 на община Казанлък.

2. Начална тръжна цена: 9 030 /девет хиляди и тридесет/ лв.

3. Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена; заплаща се по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.

4. Тръжна документация се закупува в срока за подаване на документи за участие от гише No 7 в ЦИУ при община Казанлък в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой в касата на общината цена за документация - 300 лв. /без дължимия ДДС/.

5. Цената на имота се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2 % върху цената по договора, такса вписване, както и дължимият ДДС върху цената по договор – съгласно проектодоговора в тръжната документация.

 
 

6. Оглед на имота – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

7. Необходими документи за участие - заявление /по образец/, ведно с приложенията към него: документ за внесен депозит – оригинал, документ за внесена такса за тръжна документация – заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта /по образец/, нотариално заверено пълномощно /в случаите на упълномощаване/. Когато кандидатът е лице, регистрирано по Търговския закон, допълнително се представят и заверени копия на:

- Удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, или /за лицата, невписани в Търговския регистър на Агенция по вписванията/ - решение за съдебна регистрация и ЕИК БУЛСТАТ;

- Удостоверение за актуално състояние, издадено до 90 дни преди датата на търга.

8. Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги при община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 1230 ч. в деня, предхождащ датата на търга.

II. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. I.

III. За провеждане на търга, при спазване изискванията на чл. 81, ал. 5 от Наредба 15, назначава комисия в състав:

Председател:  Евгения Чернева – заместник -кмет

Членове: Адриана Тенева – н-к отдел ПНО
Татяна Тодорова – директор дирекция УТСП

Стефка Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми на ОС”

Захари Даскалов - общински съветник
Дора Василева - общински съветник
Теменужка Папазова - общински съветник
Цветан Шиков - общински съветник
Еленка Христова - общински съветник
Николай Александров - общински съвтеник
Резервни членове: Георги Урумов – гл. счетоводител

Олга Шикова - гл. експ. “Надзор, акт. и отписване на ОС”

Веселина Желева - общински съветник

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Тодорова.

IV. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилилия участник.

 
 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината;

 

Участвали в поименното гласуване 20 общински съветници, от които „за” – 19.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 
               (Д. КОЛЕВА)                                                          (ВАСИЛ САМАРСКИ)
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220