РЕШЕНИЕ № 675
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 19.04.2011 г., Протокол № 45


Относно: ОС_3392/15.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на гл. VІ от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък, представляващ УПИ ХVІІ-КОО, общ., в кв. 58, гр. Казанлък.

Мотиви: На заседание на ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт, проведено на 18.03.2011 г. в присъствието на главения архитект на общината, членовете на Комисията не са подкрепили проекта за решение предложен в доклада на кмета със сериозния мотив. В предложението не е оказан конкретен начин на застрояване, което дава право на бъдешия инвеститор да го застрои на 100%. Липсата на конкретен начин на застрояване е сериозен и тревожен мотив, за да се върне доклада за преработване от Общинска администрация. Членовете на ПК предлагат главния архитект да определи конкретен начин на застрояване в УПИ ХVІІ-КОО,  в кв.58 по плана на гр.Казанлък. Това предложение на Комисията се подкрепи от общинските съветници.

 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

 
Р Е Ш И:
 

Връща доклада на кмета на общината за посочване на конкретен начин на застрояване в УПИ ХVІІ-КОО,  в кв.58 по плана на гр.Казанлък, по предложение на гл.архитект на общината.

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 21 общински съветници, от които „за” – 16.

 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220