РЕШЕНИЕ № 677
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 03.06.2011 г., Протокол № 46


Относно: . ОС_3672/12.05.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно подписване на Харта за приятелство между гр. Казанлък и гр. Грас, Франция.

Мотиви: Община Казанлък поддържа традиционно добри приятелски връзки с френския град Грас (департамент Алп Маритим). Кметът съобщава, че в периода от 2005 до сега са реализирани редица съвместни инициативи в областта на сътрудничеството между местните власти, културния обмен, и др. Като логично продължение на тези контакти, общинските ръководства на Грас и Казанлък решават да се разширят и задълбочат сътрудничеството между двата града и да го поставят на едно ново европейско ниво.

В резултат на това, общинска администрация Казанлък е изготвила проектно предложение за организиране на Европейска среща на граждани в дните на Празник на розата 2011 г., което е по Програма „Европа за гражданите” и е одобрено за финансиране от Европейската Комисия. Срещата ще се проведе в дните от 1 до 6 юни тази година и включва представители на Казанлък, Грас (Франция), Надканижа (Унгария) и Търговище (Румъния), като подписването на Хартата за приятелство между Казанлък и Грас е част от програмата на срещата. Същата дейност е заложена и в Календара за международни дейности на Община Казанлък – Приложение № 28, т. 2 към Решение № 605/15.02.2011 г. на Общински съвет - Казанлък.

След проведени консултации между Община Казанлък и град Грас е договорено официална френска делегация, водена от Жан-Пиер Лелю кмет на Грас и сенатор на Алп-Маритим да посети Казанлък и по време на тържественото заседание на Общински съвет на 3 юни 2011 г. да се подпише Хартата за приятелство между двата града.

С оглед членството на България в ЕС и в контекста на вече установените връзки между Казанлък и Грас, както и на съществуващите възможности за транснационално и трансрегионално сътрудничество, за разработване на съвместни проекти по европейски програми и насърчаване на устойчиво местно развитие, е от особено значение проектът за Харта за приятелство да бъде своевременно одобрен и да се даде съгласие за нейното подписване през месец юни 2011 година.

 
 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 15, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 133, ал. 1, ал. 2 и чл. 134 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р Е Ш И:
 
 
  1. Общински съвет - Казанлък одобрява предложения проект на Харта за приятелство между община Казанлък, Република България и град Грас, Република Франция.
  2. Упълномощава кмета на Община Казанлък да подпише Хартата за приятелство по време на тържественото заседание на ОбС – Казанлък на 3 юни 2011 година.
 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 33общински съветници, от които „за” – 33.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п) 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220