РЕШЕНИЕ № 678
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 16.06.2011 г., Протокол № 45

Относно: Предложение от кмета на община Казанлък с вх. № 3791/14.06.2011 г. за свикване на извънредно заседание през м. юни т.г. Общински съвет – Казанлък за произнасяне по негови доклади с вх. № ОС_3762/ 07.06.2011 г.,  относно приемане на оценка за ОПС върху имоти - общинска собственост и учредяване на право на строеж за построяването на енергийни обекти във връзка с писмо до него от управителя на 'БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК ХОЛДИНГ' ЕООД и вх. № ОС 3520/05.04.2011 г., относно корекции на поименен списък за финансиране на обекти за строителство за 2011 г. на Община Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината съобщава, че е от изключителна важност провеждането на извънредно заседание на ОбС, на което да се гласува проектът за решение, който той предлага с Доклад вх. № ОС-3762/07.06.2011 г. относно приемане на оценка за ОПС върху имоти - общинска собственост и учредяване на право на строеж за построяването на енергийни обекти във връзка с писмо до него от управителя на 'БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК ХОЛДИНГ' ЕООД, както и произнасянето на ОбС по предложението му с негов Доклад вх. № ОС-3520/05.04.2011 г. относно корекции на поименен списък за финансиране на обекти за строителство за 2011 г. на Община Казанлък. Общинските съветници, тъй като кметът на общината, поради служебни ангажименти не присъства на заседанието, приемат предложението на упълномощения и представляващ го в заседанието зам.-кмет на общината Евгения Чернева, извънредното заседание да се проведе на 23.06.2011 г. от 9.00 ч.  


Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

 
Р Е Ш И:
 

Общинският съвет да проведе извънредно заседание на 23.06.2011 г. от 9.00 ч. за
произнасяне по доклади от кмета на община Казанлък с вх. № ОС_3762/ 07.06.2011 г., относно приемане на оценка за ОПС върху имоти - общинска собственост и учредяване на право на строеж за построяването на енергийни обекти във връзка с писмо до него от управителя на 'БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК ХОЛДИНГ' ЕООД и вх. № ОС 3520/ 05.04.2011 г., относно корекции на поименен списък за финансиране на обекти за строителство за 2011 г. на Община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 

Участвали в поименното гласуване 26 общински съветници, от които „за” – 15.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Л. ПОПОВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220