РЕШЕНИЕ № 679
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 16.06.2011 г., Протокол № 45

Относно: 9. вх. ОС_3476/28.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно одобряване пазарна оценка на стойност 2 600 лв., без ДДС за незастроена земя с площ 60 кв. м, ч.о.с., съгласно АЧОС № 865/02.02.2011 г., УПИ ІХ-934, кв. 80, с. Енина.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Общинска администрация e постъпило заявление вх. № 94-00-93/ 2010/08г. от Владимир Иванов Илиев, Татяна Иванова Топлийска, Ана Станоева Илиева и Донка Стоянова Иванова за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 27499.501.934, с обща площ 449 кв.м., представляващ УПИ ІХ-934 в кв. 80, с.Енина, общ. Казанлък, ПУП одобрен със Заповед № 956/2007 г. Преписката е изготвена по реда на чл. 15 от ЗУТ и чл. 46 ал. 9 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък. Той съобщава, че заявителите притежават застроен имот (пл. № 934 по предходен план), съгласно н.а. №. І д.113/2009 г., а Община Казанлък - незастроена земя с площ 60 кв. м, съгласно АЧОС № 865/2011 г., както й, че данъчната оценка на общинската част от имота е 407,60 лева. Изготвена е пазарна оценка от оценител на имоти. Общинският имот е оценен на стойност 2 600 лева. Съгласно чл. 41 ал. 2 от ЗОС и на основание чл. 46, ал. 9 и чл. 52 от Наредба № 15 за ПУРОИ на ОбС - Казанлък, кметът на Община Казанлък е упълномощен да извърши тази разпоредителна сделка, след одобряване на оценката от Общински съвет.

 

Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка с чл. 46 ал.  9 от Наредба № 15 на ОбС,

 
Р Е Ш И:
 

Одобрява пазарна оценка на стойност 2 600 (две хиляди и шестстотин) лева, без ДДС за незастроена земя с площ 60 кв. м, частна общинска собственост, съгласно АЧОС№ 865/02.02.2011 г., вп. в СВ№ 1184/28.02.2011 г., акт 146 т. 3 д. 595 п.2567, представляваща част от поземлен имот с идентификатор 27499.501.934 с обща площ 449 кв. м с адрес: село Енина п.к. 6142 ул. ”Хр. Курдов” № 1, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, изготвена от оценител на имоти, във връзка с процедура за доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план, одобрен със Заповед №956/2007 г. за УПИ ІХ-934 в кв. 80, село Енина.    

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината;

Владимир Иванов Илиев с адрес гр. София ,бул.”Бр.Бъкстон” №27 вх. Б, ет.15,

Татяна Иванова Топлийска с адрес гр. София ул.”Цар Самуил”№ 21 ет.4 ап.10,
Ана Станоева Илиева с адрес гр. София, ЖК ”Хиподрума” бл.11 вх. А ет.2 и
Донка Стоянова Иванова с адрес гр. Варна, ул.”Цар Освободител” № 1
 
 

Участвали в поименното гласуване 32 общински съветници, от които „за” – 23.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Л. ПОПОВА)                                                                                 (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220