РЕШЕНИЕ № 680
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 16.06.2011 г., Протокол № 45


Относно: 10. вх. ОС_3429/19.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване по реда на гл. VІ от Наредба № 15 на ОбС за продажба на общинско имущество: А - земеделска земя, представляваща имот № 000228 в местността 'Мостени камъни'  по картата на възстановена собственост в землище с. Розово, с площ 9171 кв. м; Б - земеделска земя, представляваща имот № 004004 в местността 'Топраклъка' по картата на възстановена собственост в землище с. Розово, с площ 1388 кв. м; В - земеделска земя, представляваща имот № 031002 в местността 'До село' по картата на възстановена собственост в землище с. Розово, с площ 1714 кв. м и Г - земеделска земя, представляваща имот № 030038 в местността 'До село' по картата на възстановена собственост в землище с. Розово, с площ 5000 кв. м.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че под № 6, №7 и № 9 от таблица „от продажба на земеделска земя” на Приложение № 3 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2011 г. са включени земи, представляващи имоти с номера 000228, 004004, 031002 и 030038 по КВС на землище в с. Розово и в съответствие с изискванията на чл. 41, от ЗОС и чл. 55 от Наредба № 15 на ОбС за имотите са изготвени пазарни оценки и същите са в размер, както следва: Имот № 000228 – 6314 лв. с данъчната оценка 573.20 лв.; Имот № 004004 – 827 лв. с данъчна оценка 205.90 лв.; Имот № 031002 – 1 466 лв. с данъчна оценка 210 лв.; Имот № 030038 – 3 383 лв. с данъчна оценка 563.50 лв. С оглед изпълнение на Програмата, кметът на общината счита за целесъобразно да бъдат обявени публични търгове с явно наддаване за продажба на имотите, при начални тръжни цени, съответстващи на пазарните им оценки и предлага на общинските съветници да го подкрепят.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 42 и чл. 81 от Наредба Nо 15 на ОбС,                     

 

Р Е Ш И:

 

I. Открива процедури за провеждане на публични търгове с явно наддаване по реда на гл. VI от Наредба Nо 15 на ОбС за продажба на:

А. Земеделска земя, представляваща имот No 000228, в местността „Мостени камъни” по картата на възстановена собственост на землище с. Розово, община Казанлък, с площ 9 171 кв.м., начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия VII, при граници на имота: север - им. Nо 059026 – др. селищна територия, им. Nо 059019 - др. селищна територия, изток - им. Nо 059020 – индивидуално застрояване, им. Nо 000001 – жил. територия, юг - им. Nо 000173 – полски път и запад - им. Nо 000226 – др. ест. водна площ, им. Nо 000260 – полски път и им. Nо 059018 – нива.

Б. Земеделска земя, представляваща имот No 004004, в местността „Топраклъка” по картата на възстановена собственост на землище с. Розово, община Казанлък, с площ 1 388 кв.м., начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия IV,

 

при граници на имота: север, изток и запад - им. Nо 000053 – напоителен канал, юг - им. Nо 000055 – отводнителен канал

В. Земеделска земя, представляваща имот No 031002, в местността „До село” по картата на възстановена собственост на землище с. Розово, община Казанлък, с площ 1 714 кв.м., начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия V, при граници на имота: североизток - им. Nо 031015 – стопански двор, им. Nо 031013 – стопански двор, им. Nо 031016 – стопански двор, юг - им. Nо 000266 – полски път, запад - им. Nо 000001 – жил. територия, северозапад - им. Nо 031006 – изоставена нива и им. Nо 031007-нива. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност

Г. Земеделска земя, представляваща имот No 030038, в местността „До село” по картата на възстановена собственост на землище с. Розово, община Казанлък, с площ 5 000 кв.м., начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия V, при граници на имота: север - им. Nо 030023 – нива, им. Nо 030044 - нива, изток - им. Nо 030044 – нива, им. Nо 000120 – напоителен канал, юг - им. Nо 000120 – напоителен канал, им. Nо 000122 – напоителен канал и запад - им. Nо 000122 – напоителен канал, при следните условия:

1. Дата, място и час за провеждане на търговете: 04.08.2011 г., съответно 11.08.2011 г. за повторния търг /в случай на липса на кандидати на обявената първа дата/ в ст. 14 на Община Казанлък.

2. Начална тръжна цена и начален час на търга:

За имота по т. А: Им. No 000228 - 13.20 ч.;   6 314 /шест хиляди триста и четиринадесет/лв.

За имота по т. Б: Им. No 004004 - 13.30 ч.;   827 /осемстотин двадесет и седем/ лв.

За имота по т. В: Им. No 031002 - 13.40 ч.; 1 466 /хиляда четиристотин шестдесет и шест/ лв.

За имота по т. Г: Им. No 030038 - 13.50 ч.; 3 383 /три хиляди триста осемдесет и три/ лв.

3. Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена; заплаща се по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.

4. Тръжна документация се закупува в срока за подаване на документи за участие от гише No 7 в ЦИУ при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой в касата на общината, цена за документация в размер на 200 лв. /без дължимия ДДС/ за имотите, по т.т. А, В, Г и 100 лв. /без дължимия ДДС/ за имота по т. Б.

5. Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2 % върху цената по договора.

6. Оглед на имотите – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

7. Необходими документи за участие - заявление /по образец/, ведно с приложенията към него: документ за внесен депозит – оригинал, документ за внесена такса за тръжна документация – заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта /по образец/, нотариално заверено пълномощно /в случаите на упълномощаване/. Когато кандидатът е лице, регистрирано по Търговския закон, допълнително се представят и заверени копия на:

- Удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, или /за лицата, невписани в Търговския регистър на Агенция по вписванията/ - решение за съдебна регистрация и ЕИК БУЛСТАТ;

- Удостоверение за актуално състояние, издадено до 90 дни преди датата на търга.         

8. Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 12.30 ч. в деня, предхождащ датата на търга.

 

II. Утвърждава тръжни документации за продажба на имотите по т. I.

III. За провеждане на търговете, при спазване изискванията на чл. 81, ал. 5 от Наредба 15, назначава комисия в състав:

Председател:  
Евгения Йорданова Чернева – заместник –кмет на общината

Членове: 
Адриана Николова Тенева – н-к отдел ПНО

Стефка Стефанова Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми на ОС”
Янка Попова – кмет на с. Розово

Моника Динева – общински съветник

Стефан Бурков – общински съветник

Янита Прангова – общински съветник

Драгомил Иванов – общински съветник

Николай Хаджиев – общински съветник

Радослав Рачев – общински съветник;

Резервни членове:

Татяна Станева Тодорова – директор дирекция УТСП

Олга Тенева Шикова - гл. експ. “Надзор, акт. и отписване на ОС”

Николай Дюлгеров – общински съветник

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Станева Тодорова

IV. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търговете, както и сключване на договор със спечелилите участници.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 

Участвали в поименното гласуване 30 общински съветници, от които „за” – 22.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220