РЕШЕНИЕ № 681
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 16.06.2011 г., Протокол № 45


Относно: 12. вх. ОС_3432/19.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване по реда на гл. VІ от Наредба № 15 на ОбС за продажба на общински имоти: А - 3/5 ид.ч. от УПИ VІ-5207 в кв. 13 с площ 665 кв. м и Б - 3/5 ид. ч. от УПИ  ХХ-5207 в кв. 13 с площ 468 кв. м.

Мотиви: Кметът на общината мотивира предложението си така: „Под No No 1 и 2 в Приложение No 2 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, на община Казанлък за 2011 г., приета с Решение No 597/07.02.2011 г. на ОбС–Казанлък, са включени общински имоти, представляващи: 3/5 идеални части от УПИ VI-5207 и - 3/5 идеални части от УПИ XX-5207 в кв. 13, гр. Казанлък, ул. „Опълченска” No 10. За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки и те са в размер, както следва:

- 3/5 ид. ч. от УПИ VI-5207 в кв. 13:

данъчна оценка: 54 757,90 лв. /в т.ч сгради 49 443,20 лв. и земя 5 314,70 лв./;

пазарна оценка; 52 000,00 лв. /в т.ч сгради 16 000,00 лв. и земя 36 000,00 лв./;

- 3/5 ид. ч. от УПИ XX-5207 в кв. 13:

данъчна оценка: 35 030,80 лв. /в т.ч сгради 29 986,40 лв. и земя   5 054,40 лв./;

пазарна оценка:   46 300,00 лв. /в т.ч сгради 21 000,00 лв. и земя 25 300,00 лв./.

До момента за имотите са обявявани търгове за продажба, при начални тръжни цени, както следва:

Имот
Нач. тр. цена по Решение
Nо 235/2009 г. на ОбС
Нач. тр. цена по Решение
Nо 504/2010 г. на ОбС
3/5 ид.ч. от УПИ VI-5207 кв. 13
180 000 лв.
78 200 лв.
3/5 ид. ч. от УПИ XX-5207 кв. 13
133 000 лв.
63 000 лв.
Към настоящия момент имотите са в много лошо състояние.

С оглед финализиране на процедурите, считам за целесъобразно да бъдат обявени нови публични търгове с явно наддаване за продажба на имотите, при начални тръжни цени, формирани от по-високата от двете оценки /данъчна и пазарна/, съответно за сградита и земята, или:

- 3/5 ид. ч. от УПИ VI-5207 в кв. 13:

начална тръжна цена 85 444 лв. /формирана от ДО за сградите 49 444 лв. и ПО за земята 36 000 лв./;

- 3/5 ид. ч. от УПИ XX-5207 в кв. 13:

начална тръжна цена 55 287 лв. /формирана от ДО за сградите 29 987 лв. и ПО за земята 25 300 лв./.”

Общинските съветници приемат мотивите на кмета на община Казанлък.
 
 
 
 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 43 и чл. 81 от Наредба Nо 15 на ОбС, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 

               

Р Е Ш И:

 

I. Открива процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване по реда на гл. VI от Наредба Nо 15 за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество, на ОбС, за продажба на следните общински имоти:

А. 3/5 /три пети/ идеални части от УПИ VI-5207 /шести за пет хиляди двеста и седем/ в кв. 13 /тринадесет/, гр. Казанлък, целият с площ 665 /шестстотин шестдесет и пет/ кв.м., ведно с реално втори и тавански етаж от построената в него триетажна масивна сграда, със застроена площ от 160 /сто и шестдесет/ кв.м., 3/5 /три пети/ идеални части от избата и от общите части на сградата, както и: едноетажна сграда с площ 45 /четиридесет и пет/ кв.м. и част от двуетажна сграда със застроена площ 26,5 /двадесет и шест цяло и пет/ кв.м., при граници на имота: север – УПИ V-5208, изток – ул. „Братя Жекови”, запад - УПИ XX-5207 и юг – ул. „Опълченска”, съгласно ПР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед Nо 4001/2003 г., ПУП, одобрен със Заповед Nо 45/1991г. на кмета на община Казанлък.

Б. 3/5 /три пети/ идеални части от УПИ XX - 5207 /двадесети за пет хиляди двеста и седем/ в кв. 13 /тринадесети/, гр. Казанлък, целият с площ 468 /четиристотин шестдесет и осем/ кв.м., ведно с реална част от построената в него двуетажна сграда, със застроена площ от 66,73 /шестдесет и шест цяло и седемдесет и три/ кв.м. и разгъната застроена площ 188 /сто осемдесет и осем/ кв.м., при граници на имота: север – УПИ V-5208, изток – УПИ VI – 5207, запад - УПИ VII-5222 и УПИ IX-5221 и юг – ул. „Опълченска”, съгласно ПР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед Nо 4001/2003 г., ПУП, одобрен със Заповед Nо 45/1991 г. на кмета на община Казанлък.

и определя:
1. Начална тръжна цена:

за имота по т. А. – 85 444 /осемдесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и четири/ лв. без ДДС.

за имота по т. Б. - 55 287 /петдесет и пет хиляди двеста осемдесет и седем/ лв. без ДДС.

2. Депозит - 50 % от началната тръжна цена; заплаща се по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.

3. Тръжна документация се закупува от гише Nо 7 в ЦИУ при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие, срещу документ за платена цена от 300 лв. /без дължимия ДДС/ за всеки от обектите, в брой в касата на общината.

4. Цената на имота се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и 2 % данък по ЗМДТ, такса вписване, както и дължимият ДДС /съгласно проектодоговора към тръжната документация/.

5. Дата, място и час за провеждане на търговете: 01.08.2011 г., съответно 08.08.2011 г. за повторния търг /в случай на липса на кандидати на обявената първа дата/ в ст. 14 на Община Казанлък, от 13.00 ч. за обекта по т. А и 13.10. ч. за обекта по т. Б.

6. Оглед на обектите – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

7. Необходими документи за участие - заявление /по образец/, ведно с приложенията към него: документ за внесен депозит – оригинал, документ за внесена такса за тръжна документация – заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта /по образец/, нотариално заверено пълномощно /в случаите на упълномощаване/. Когато кандидатът е лице, регистрирано по Търговския закон, допълнително се представят и заверени копия на:

- Удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, или /за лицата, невписани в Търговския регистър на Агенция по вписванията/ - решение за съдебна регистрация и ЕИК БУЛСТАТ;

- Удостоверение за актуално състояние, издадено до 90 дни преди датата на търга.

8. Срок за подаване на документи за участие – на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 12.30 ч. в деня, предхождащ датата на търга.

II. Утвърждава тръжни документации за продажба на имотите по т. I.

III. За провеждане на търговете, при спазване изискванията на чл. 81, ал. 5 от Наредба 15, назначава комисия в състав:

Председател:   
Евгения Йорданова Чернева – зам.–кмет на общината
Членове:  
Татяна Станева Тодорова – директор дирекция УТСП
Адриана Николова Тенева – н-к отдел ПНО
Стефка Стефанова Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми на ОС”
Ваня Андреева – общински съветник
Цветанка Пискова – общински съветник
Петко Карагитлиев – общински съветник
Станчо Леков – общински съветник
Янко Запрянов – общински съветник
Георги Каличков – общински съветник
Резервни членове:

Олга Тенева Бобчева - гл. експ. “Надзор, акт. и отписване на ОС”

Георги Стоянов Урумов – гл. счетоводител
Неждет Яшар – общински съветник.

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Станева Тодорова – директор дирекция УТСП.

IV. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на всеки търг, както и сключване на договор със спечелилия участник.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 30 общински съветници, от които „за” – 27.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п) 

(Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220