РЕШЕНИЕ № 682
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 16.06.2011 г., Протокол № 45


Относно: 13. вх. ОС_3424/19.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на гл. VІ от Наредба № 15 на ОбС за продажба на общинско имущество - земеделска земя, представляваща имот № 006004 в местността 'Адалъка' по картата на възстановена собственост на землище с. Овощник с площ 6710 кв. м.

Мотиви:Кметът на общината докладва, че под5 в таблица „от продажба на земеделска земя” на Приложение No 3 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2011 г.,е включена земя, представляваща имот 006004 по КВС на землище с. Овощник и в съответствие с изискванията на чл. 41 от ЗОС и чл. 55 от Наредба 15 на ОбС, за имота е изготвена пазарна оценка в размер на 3 928 лв., като информира ОбС, че данъчната оценка на същия имот е 385.80 лв.

С оглед изпълнение на програмата кметът счита за целесъобразно да бъде обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на имота, при начална тръжна цена, съответстваща на пазарната оценка и предлага на ОбС да го подкрепи.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 42 и чл. 81 от Наредба № 15 на ОбС,      

 
Р Е Ш И:
 

I. Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС за продажба на Земеделска земя, представляваща имот №006004, в местността „Старите лозя” по картата на възстановена собственост на землище с. Овощник, община Казанлък, с площ 6 710 кв. м, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия VII, при граници на имота: северозапад - им. № 000027 – полски път, североизток, югоизток и югозапад - им. № 006029 – наводнена нива, при следните ограничения върху имота: Електропровод 110 kV. На 20 м от двете страни до крайните проводници или на 24 м от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

при следните условия:

1. Дата, място и час за провеждане на търга: 04.08.2011 г., съответно 11.08.2011 г. за повторния търг /в случай на липса на кандидати на обявената първа дата/ от 13.10 ч в ст. 14 на Община Казанлък.

2. Начална тръжна цена: 3 928 /три хиляди деветстотин двадесет и осем/ лв.

3. Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена; заплаща се по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.

4. Тръжна документация се закупува в срока за подаване на документи за участие от гише No 7 в ЦИУ при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой в касата на общината цена за документация - 200 лв. /без дължимия ДДС/.

5. Цената на имота се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2 % върху цената по договора.

6. Оглед на имота – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

 
 
 
 

7. Необходими документи за участие - заявление /по образец/, ведно с приложенията към него: документ за внесен депозит – оригинал, документ за внесена такса за тръжна документация – заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта /по образец/, нотариално заверено пълномощно /в случаите на упълномощаване/. Когато кандидатът е лице, регистрирано по Търговския закон, допълнително се представят и заверени копия на:

- Удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, или /за лицата, невписани в Търговския регистър на Агенция по вписванията/ - решение за съдебна регистрация и ЕИК БУЛСТАТ;

- Удостоверение за актуално състояние, издадено до 90 дни преди датата на търга.

8. Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 12.30 ч. в деня, предхождащ датата на търга.

II. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. I.

III. За провеждане на търга, при спазване изискванията на чл. 81, ал. 5 от Наредба 15, назначава комисия в състав:

Председател:   
Евгения Йорданова Чернева – зам.-кмет на общината
Членове:  
Адриана Николова Тенева – н-к отдел ПНО

Стефка Стефанова Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми на ОС”

Иван Колев – кмет на с. Овощник
Моника Динева – общински съветник
Стефан Бурков – общински съветник
Янита Прангова – общински съветник
Драгомил Иванов – общински съветник
Николай Хаджиев – общински съветник
Радослав Рачев – общински съветник– общински съветник; 

Резервни членове:

Татяна Станева Тодорова – директор дирекция УТСП

Олга Тенева Шикова - гл. експ. “Надзор, акт. и отписване на ОС”

Николай Дюлгеров – общински съветник.

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Станева Тодорова.

IV. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилилия участник.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 33 общински съветници, от които „за” – 21

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Л. ПОПОВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220