РЕШЕНИЕ № 687
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 16.06.2011 г., Протокол № 45


Относно: ОС_3557/12.04.2011 - Доклад от Цветанка Пискова - председател на ПК по социални дейности и трудова заетост с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Донка Тонева Добрева за лечение на дъщеря й Надежда Добрева.

Мотиви: В Общински съвет - Казанлък постъпи Молба с вх. № ОС-3519/05.04.2011 г. от Донка Тонева Добрева от гр. Казанлък, бул. "Александър Батенберг" № 119 за отпускане на еднократна финансова помощ, необходима за лечение на дъщеря й Надежда Росенова Добрева, която боледува повече от седем години. Диагноза: Разстойство на хранителното поведение, прогресираща анорекция и булимия. Необходимо е да закупуват скъпоструващи лекарства, да плащат за изследвания и психотерапия, поради липса на клинични пътеки и специализирани клиники. Проведените досега лечения в Швейцарски клиники са на стойност 70 000 лв., час при психолог струва 100 лв. Надежда е на 21 години, студентка по инжинерен дизайн в гр. София. Тя е на прага на физическта си издръжливост, защото тези две заболявания разбиват всички органи. Семейството се намира в много затруднено положение, няма необходимите средства за нарастващите нужди от лекарства и терапии.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2011 г., подпараграф 42-14 "Други помощи по решение на ОбС" еднократна финансова помощ на Донка Тонева Добрева от гр. Казанлък, бул. "Александър Батемберг" № 119 - 400 лв.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината; Донка Тонева Добрева от гр. Казанлък, бул. "Александър Батемберг" № 119

 
 

Участвали в поименното гласуване 29 общински съветници, от които „за” – 28.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220