РЕШЕНИЕ № 689
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 23.06.2011 г., Протокол № 47

Относно: Удължаване срока на действие на договорите за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт по предложение на Васил Самарски – председател на ОбС.

Мотиви: В хода на заседанието по т. 1 от дневния ред, в която общинските съветници с въпроси към кмета на общината упражняват текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите актове в изпълнение на Решение № 72/27.11.2008 г. на ОбС, стана ясно, че поради изтичане на договорнте, за превоз на пътници на 4 вътрешноградски линии с номера 1, 10, 11 и 12 , както и на общо 13 извънградски маршрута, сред които София – Казанлък - Шипка, Пловдив - Казанлък, Казанлък – Нова Загора, Казанлък – Павел Баня, Кърджали - Казанлък, автобусната линия до Ловеч и редица други.

Общинският съвет установи, че забавянето на сроковете за сключване на нови договори е заради не навреме внесени документи от общинската администрация. Общинските съветници считат, че това е трябвало да се случи преди 6 месеца, така че да бъде осигурено достатъчното време за процедурата по извършване на конкурсите, както и по евентуално обжалване на процедурите. В тази връзка Васил Самарски – председател на ОбС, вземайки под внимание изключително затрудненото положение на гражданите на общината, наложено от спрелите автобусни превози, предложи ОбС да удължи срока на действие на договорите за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт с превозвачите по: Вътрешноградски автобусни линии №№ 1, 10, 11 и 12; Междуселищна автобусна линия (МАЛ) „Казанлък – вр. Бузлуджа”; МАЛ „Стара Загора – Мъглиж – Казанлък; МАЛ Казанлък – Мъглиж – Ягода; МАЛ „Казанлък – Юлиево”; МАЛ „Казанлък – Радунци”; МАЛ „Ловеч – Казанлък”; МАЛ „Кърджали – Казанлък”; МАЛ „Казанлък – Гоце Делчев”; МАЛ „Казанлък – Осетеново”; МАЛ „Казанлък – Павел Баня”; МАЛ „Казанлък – Нова Загора”; МАЛ „Пловдив – Казанлък” (понеделник и петък); МАЛ „София – Казанлък – Шипка”, като упълномощи кмета на общината да сключи анекси към договорите им при същите условия за срок, до провеждане и приключване на конкурсите за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси.


Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

 
Р Е Ш И:
 

1. Удължава срока на действие на договорите за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт с превозвачите  по: Вътрешноградски автобусни линии №№ 1, 10, 11 и 12; Междуселищна автобусна линия (МАЛ) „Казанлък – вр. Бузлуджа”; МАЛ „Стара Загора – Мъглиж – Казанлък; МАЛ Казанлък – Мъглиж – Ягода; МАЛ „Казанлък – Юлиево”; МАЛ „Казанлък – Радунци”; МАЛ „Ловеч – Казанлък”; МАЛ „Кърджали – Казанлък”; МАЛ „Казанлък – Гоце Делчев”; МАЛ „Казанлък – Осетеново”; МАЛ „Казанлък – Павел Баня”; МАЛ „Казанлък – Нова Загора”; МАЛ „Пловдив – Казанлък” (понеделник и петък); МАЛ „София – Казанлък – Шипка”.

2. Упълномощава кмета на общината да сключи анекси към договорите с превозвачите по т. 1 при същите условия за срок до провеждане и приключване на конкурсите за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси.


Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината;

 

Участвали в гласуването 34 общински съветници, от които „за” – 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

                   (Л. ПОПОВА)                                                                  (ВАСИЛ САМАРСКИ)
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220