РЕШЕНИЕ № 692
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 23.06.2011 г., Протокол № 47

Относно: Възлагане на председателя на ОбС да сезира Комисията по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, относно съобщен конфликт на интереси в хода на заседанието по т. 2 от дневния ред от Евгения Чернева - зам.-кмет на Община Казанлък, по предложение на Георги Каличков – общински съветник.

Мотиви: Преговорите между община Казанлък с фирмата „Би Си Ай” ООД за намерението й да изгради фотоволтаична централа се водят отпреди повече от година и половина. Основната причина за свикване на ОбС на заседанието е настояването от кмета на общината и твърдението му, че, съгласно законовите процедури спешно ОбС трябва да гласува отстъпено право на строеж на 1 700 дка за изграждането на централата. По време на дебатите по предложението, предмет на т. 2 от дневния ред, общинският съветник Теменужка Папазова настоя общински съветници или ръководството на  общината, които имат конфликт на интереси по този въпрос да го съобщят, предвид, заявените сериозни  инвеститорски намерения от „Би Си Ай” ООД. В края на разискванията, малко преди да се пристъпи към гласуване, зам.-кметът, Евгения Чернева, определена от кмета на общината с негови писма: с изх. № 61-01-301/07.06.2011 г. и с изх. № 61-01-330#1/22.06.2011 г. за докладчик по точката, декларира конфликт на интереси. Това поражда неяснота сред общинските съветници относно коректното подготвяне и подписване на предложенията, в които участва Чернева. ОбС поиска да знае в какво се изразява конфликтът на интереси на Евгения Чернева – зам.-кмет на общината по този въпрос и настоя за това. След като зам.-кметът на общината Евгения Чернева отговори, че дъщеря й работи във  фирма „Би Си Ай” и тя е подпомагала подготовката на документите, с цел да бъдат придвижени по-бързо и да не бъдат пропуснати изискуеми срокове, се поиска прекъсване на заседанието, заради подготвяне на юридическо становище.

Общинският съветник Георги Каличков предложи ОбС да възложи на председателя на ОбС да сезира Комисията по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, относно съобщен такъв в хода на заседанието по т. 2 от дневния ред от Евгения Чернева - зам.-кмет на Община Казанлък. Общинските съветници приемат, че по казуса следва да се произнесе Комисията по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
 
Р Е Ш И:
 

Възлага на председателя на ОбС да сезира Комисията по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, относно съобщен такъв в хода на заседанието по т. 2 от дневния ред от Евгения Чернева - заместник-кмет на Община Казанлък.


Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: председателят на ОбС - Казанлък;

 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „за” – 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

               (Л. ПОПОВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220