Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 693
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 23.06.2011 г., Протокол № 47


Относно: Предложение от Драгомил Иванов – общински съветник от името на групата съветници от ПП „АТАКА” във връзка с подписване на споразумение между Община Казанлък, Общински съвет - Казанлък и инвеститорите „Би Си Ай” ООД.

Мотиви: По време на разискванията по т. 2 от дневния ред Драгомил Иванов – общински съветник, и като ръководител, и от името на групата съветници от ПП „АТАКА”, във връзка с подписване на споразумение между Община Казанлък, Общински съвет - Казанлък и инвеститорите „Би Си Ай” ООД, предложи дружеството да поеме социален ангажимент към общината, като внася всяка година по 300 000 лв. в бюджета на общината, след започване на работата им. Иванов изтъкна, че така взаимополезността и взаимопощта  между община Казанлък и инвеститорите ще бъде гарантирана. ОбС приема предложението му.

 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

 
Р Е Ш И:
 

Във връзка с подписване на споразумение между Община Казанлък, Общински съвет - Казанлък и инвеститорите „Би Си Ай” ООД, да се предложи на „Би Си Ай” ООД да поеме  социален ангажимент към община Казанлък, изразяващ се в ежегодна вноска към бюджета на общината в размер на  300 000 лв., след започване на работата им.


Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в  гласуването 29 общински съветници, от които „за” – 17.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220