РЕШЕНИЕ № 696
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 11.07.2011 г., Протокол № 48


Относно: Изменение на Решение № 691/23.06.2011 г. на ОбС – Казанлък, по предложение на Васил Самарски – председател на ОбС.

Мотиви: В хода на заседанието, по време на разискванията по т. 2 от дневния ред – Доклад от кмета на общината с проект за решение относно учредяване на право на строеж за построяването на енергийни обекти, чрез изменение на Решение № 690/23.06.2011 г. на ОбС

Васил Самарски, предложи да се измени съответно и Решение № 691/23.06.2011 г. в т. 2, произтичащо от новата по-висока обща цена на правото на строеж, приета в т. VІІІ от Решение № 695/11.07.2011 г. в размер на 2 159 012,53 лв.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 21. ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

Изменя свое Решение № 691/23.06.2011 г., както следва:

1. Заличава текста '1 936374,50 лв.'
2. След 'в размер на..' записва '2 159 012,53 лв. ...'
Решение № 691/23.06.2011 г. добива следния текст:

„1. Договорите за отстъпено право на строеж между община Казанлък и „Би Си Ай” ООД да бъдат предоставен на ОбС в изпълнение на чл. 44, ал. 1 т. 18 от ЗМСМА.

2. Средствата, които ще постъпят от сделката с отстъпено право на строеж в размер на 2 159 012,53 (Решение № 690/23.06.2011 г. на ОбС, изм. с Решение № 695/11.07.2011 г.) се разпределят с изрично решение на Общински съвет – Казанлък.

3. Тридесет процента от средствата, които ще постъпят в бюджета на общината от учредяване право на строеж на „Би Си Ай” ООД за построяване на енергийни обекти в землището на с.  Голямо Дряново, с. Черганово и с. Ясеново се предоставят на с. Голямо Дряново, с. Черганово, и с. Ясеново.

4. Средствата по т. 2 и т. 3 се разпределят с изрично решение на ОбС.”

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 

Участвали в поименното гласуване 29 общински съветници, от които „за” – 27.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220