РЕШЕНИЕ № 697
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 11.07.2011 г., Протокол № 48


Относно: ОС_3639/09.05.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на годишния отчет и баланс за 2010 г. на „ДКЦ - Поликлиника – Казанлък” ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.

Мотиви: На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Наредба № 19 за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, кметът на общината предлага проект за решение за приемане на годишните финансови отчети за 2010 г. на „ДКЦ – Поликлиника - Казанлък” ЕООД.

Докладва и излага мотиви така: „ДКЦ – Поликлиника - Казанлък” ЕООД е общинско търговско дружество със 100 % общинско участие.

Дружеството осигурява на своите пациенти с безотказна и отговаряща на медицинската наука своевременна, достъпна и качествена специализирана извънболнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване здравето на населението  от общината.

Капиталът на дружеството е 228 000 лв. разпределен на 22 800 дяла по 10 лв. всеки.

През 2010 г. не са извършени промени в капитала и в органите на управление на дружеството.

Средносписъчният брой на наетите лица по трудово правоотношение е 66.

Средната работна заплата в дружеството през 2010 г. е в размер на 619,05 лв., срещу 665,34 лв. за 2009 г., в която не е включено възнаграждението на управителя на дружеството и възнагражденията по граждански договори.

„ДКЦ – Поликлиника – Казанлък” ЕООД няма икономическа обвързаност и не участва в други дружества.

Основните източници за финансиране на здравното заведение са приходите от РЗОК, от доброволни здравноосигурителни фондове, от свободен прием, от потребителски такси и собствени приходи от наеми.

Общо приходите за 2010 г. са в размер на 771 000 лв. при 789 000 лв. за 2009 г.

В приходите за 2010 г. са включени 6 000 лв. за финансиране на ДМА.

Като цяло приходите за отчетния период спрямо предходната 2009 г. са в посока намаляване с около 2 %.

Приходите от наеми и други са се завишили с 5 %, от 107 000 лв. за 2009 г. на 112 000 лв. за 2010 г.

Общо разходите от дейността на дружеството са в размер на 717 000 лв. при 789 000 лв. за 2009 г., или с 9 % по-малко.

Разходите за материали са увеличени с 4 000 лв., а разходите за външни услуги със 17 000 лв. Повечето пера във външни услуги са в икономия. Завишени са и разходите по лабораторни изследвания по договор, като сумата е в размер на 29 000 лв. Този разход е от 2010 г., поради което при сравняване на периодите дава увеличаване на разходите за външни услуги от 17 000 лв.

 
 

Направени са разходи за придобиване на ДМА в размер на 23 780,40 лв., в това число 18 000 лв. от дарения и собствени средства 5 780,40 лв.

Разходите за възнаграждения и осигуровки са намалели с 65 000 лв.

Реално начислените средства за фонд работна заплата са 424 000 лв. и осигуровки 75 000 лв.

Начислените и изплатени възнаграждения и осигуровки за отчетния период в размер на 499 000 лв., отнесени към приходите от медицинска дейност 659 000 лв. са 75,72 %. През 2009 г. са 82,7 %.

Към 31.12.2010 г. дружеството има непокрита загуба в размер на 128 811,17 лв. и

текуща печалба в размер на 49 325,55 лв.
 

Общински съвет – Казанлък, на основание с чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.3 и т.7 от Наредба №19 за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема годишния баланс и отчет за 2010 год. на „ДКЦ Поликлиника - Казанлък” ЕООД

2. Освобождава от отговорност за 2010 год. управителя на дружеството д-р Петър Лучев

3. С натрупаната печалба от 2010 г. в размер на 49 325,55 лв. да се покрие част от непокритата загуба от минали години.

 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;

       д-р Петър Лучев – управител на „ДКЦ Поликлиника - Казанлък” ЕООД

 
 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „за” – 26.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220