Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 698
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 11.07.2011 г., Протокол № 48


Относно: ОС_3669/11.05.2011 - Доклад от Моника Динева - общински съветник с проект за решение относно приемане на годишния отчет и баланс на “МБАЛ д-р Христо Стамболски“ ЕООД - Казанлък за 2009 г. и за 2010 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството за 2009 г. и 2010 г.

Мотиви: На основание чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.3 и т.7 от Наредба №19 за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, предоставяме за разглеждане и приемане на годишните финансови отчети за 2009 год. на „МБАЛ д-р Хр. Стамболски” ЕООД

„МБАЛ д-р Хр. Стамболски” ЕООД е общинско търговско дружество със 100 % общинско участие.

Дружеството обслужва население от 140 000 жители от 5 общини: Казанлък, Мъглиж, Павел Баня, Гурково и Николаево.

Структурата на „МБАЛ д-р Хр. Стамболски” ЕООД включва 12 отделения /хематология и ендокринология, кардиология, гастроентерология, хирургия, ортопедия, акушеро-гинекология, детско отделение, нервно отделение, УНГ, ОАИЛ, хемодиализа и нефрология, психиатрия/, лаборатории, аптека, стерилизация, административен персонал и собствена поддръжка.

Капиталът на дружеството е 945 хил. лв.

Отчетната 2009 година дружеството започна работа с нов управленски екип, който трябваше бързо да анализира тенденциите и икономическите процеси протичащи в дружеството, с цел разработване на нова стратегия за оцеляване и стабилизиране. През отчетната година всички свободни парични средства бяха насочени приоритетно към погасяване на старите задължения, поради заплахи за блокиране на банковите сметки на дружеството. „Инвестиционната програма – 2009” беше утвърдена от Общински съвет гр.Казанлък и ръководството на ЛЗ, но тези средства не бяха получени. След като се изясни, че средствата за инвестиции няма да бъдат получени, ръководството на дружеството е вложило собствените си средства за довършване на реконструкция и модернизация на хирургичен блок. Също така, са вложени 181 хил.лв. в закупуване на така необходимата апаратура и оборудване. Закупуване на хирургични лампи, довършване на тавани в операционните и ел.инсталации, закупуване на ортопедична хирургична маса и наркозен апарат. Анализа на общо болнични медицински показатели показва положителна тенденция по някои съществени показатели.

Финансовото състояние на дружеството към 31.12.2009 год.:

 
1.      ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ 2008 Г. – 726 ХИЛ. ЛВ. ЗАГУБА
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ 2009 Г. – 1 291 ХИЛ. ЛВ. ПЕЧАЛБА

НЕПОКРИТА ЗАГУБА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ – 3542 ХИЛ. ЛВ.

ТЕКУЩА ЗАГУБА КЪМ 31.12.2009 Г.- 1280 ХИЛ. ЛВ.

 
 
 
 
 

2.      С 20 % ИЛИ С 638 ХИЛ.ЛВ. СА НАМАЛЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ ДОСТАВЧИЦИ

ЗА 2008 Г. – 3 257 ХИЛ. ЛВ.
ЗА 2009 Г. – 2 614 ХИЛ.ЛВ.
 

3.      С 24 % ИЛИ С 1 493 ХИЛ.ЛВ. СА УВЕЛИЧЕНИ ПРИХОДИ ОТ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

ЗА 2008 Г. – 6 122 ХИЛ.ЛВ.
ЗА 2009 Г. – 7 615 ХИЛ.ЛВ.
 

4.      С 28 % ИЛИ С 2 028 ХИЛ.ЛВ. СА УВЕЛИЧЕНИ ПРИХОДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА:

ЗА 2008 Г. – 7 215 ХИЛ.ЛВ.
ЗА 2009 Г. – 9 243 ХИЛ.ЛВ.
 

5.      С 32% ИЛИ С 916 ХИЛ.ЛВ. СА НАМАЛЕНИ РАЗХОДИТЕ ЗА МАТЕРИАЛИ

ЗА 2008 Г. – 2 875 ХИЛ.ЛВ.
ЗА 2009 Г. – 1 959 ХИЛ.ЛВ.
 

6.      С 9 % ИЛИ С 1 087 БР. СА УВЕЛИЧЕНИ БРОЙ ХОСПИТАЛИЗИРАНИ БОЛНИ

ЗА 2008 Г. – 12 575 БР.
ЗА 2009 Г. – 13 663 БР.
 

7.      С 2 % ИЛИ С 2001 БР. СА УВЕЛИЧЕНИ ЛЕГЛОДНИТЕ

ЗА 2008 Г. – 89 113 БР.
ЗА 2009 Г. – 91 114 БР.
 

Персоналът на болницата към 31.12.2009 г. е 422,5 човека, от тях 78 лекари, 200 медицински сестри и акушерки, 10 висш немедицински персонал, 132,5 друг. Средната месечна работна заплата на дружеството е в размер на 632 лв. „МБАЛ д-р Хр. Стамболски” ЕООД няма икономическа обвързаност и не участва в други дружества. Основни източници на финансиране на здравното заведение през 2009 год. са :

Приходи от НЗОК – 7 378 хил. лв.

Приходи от МЗ – 1 061 хил. лв.

Приходи от Община Казанлък – 380 хил. лв.

Приходи от потребителски такси – 204 хил. лв.

Други приходи – 220 хил. лв.

Общо приходи – 9 243 хил. лв.

Общо разходите от дейността на дружеството са в размер на 7 961 хил. лв., като преобладават разходи за възнаграждения и осигуровки, следвани от разходи за материали.

През последните 5 години /без 2009 година/ се е наблюдавало сериозна декапитализация на дружеството и към 01.01.2009 год. размерът на непокритата загуба възлиза на 3 515 хил. лв. /2007 год.- счетоводна загуба 568 хил. лв., 2008 год.- счетоводна загуба 726 хил. лв./., 2009 год.- счетоводна печалба – 1 291 хил. лв.

Избраният одитор Тянка Захариева заверява финансовия отчет на дружеството за 2009 година без особени забележки.

Всички съществуващи неудачи в предходните реформи продължиха да действат и да се задълбочават и през отчетната 2010 година, а именно:

 
 
 
 
 

v         при статута на болницата като търговско дружество тя е длъжна да функционира при централно фиксирани цени на предоставените услуги, което е в явно противоречие с нормалната търговска практика. Централизирано разработени цени на медицински услуги не биха могли да отразят спецификата на всяко конкретно лечебно заведение, било то поради мащаба, било то поради различия в степентта на амортизация на сградния фонд и инфраструктурата, което автоматично поставя ЛЗ в неравностойно положение от гледната точка на финансиране;

v         съществуващо разделение във финансиране между държавни и общински болници в ползата на държавни /ежегодно покриване на просрочените задължения на държавните ЛЗ/;

v         не адекватно остойностяване на клинични пътеки, не съобразено с инфлационните процеси;

v         извършване на дейностите не заплащани централизирано /прегледи и изследвания на пациенти от спешния център, които след това не подлежат на хоспитализация, републикански консултанти, разходи на ОАИЛ и т.н/;

v         не адекватно финансиране от принципала, по точно липса на финансиране;

v         голяма задлъжнялост към контрагенти;

v         амортизирана материална база и най-вече инфраструктура и апаратура, изискващи постоянно изтичане на ресурси за тяхната поддръжка;

v          демотивиран персонал, получаващ ниско възнаграждение от гледна точка на квалификация и социална мисия ;

v         преливане на млади и квалифицирани кадри в частни структури и извън страната и т.н.

През отчетната 2010 година общинските лечебни заведения попаднаха под „пресата” на рестриктивните мерки, предприети от НЗОК:

v   От месец август 2010 год. от НЗОК бяха въведени, т. н. делегирани бюджети, които тотално сринаха паричните постъпления на дружеството. Размерите на делегирани бюджети през 2010 год. не отчетоха натовареността на ЛЗ през предходните години, както и не взеха под внимание факта, че в лечебното заведение е разкрито и работи вече три години единственото в региона отделение с дейност по инвазивна кардиология.

Бюджетите не покриват необходимо присъщите разходи на лечебното заведение.

За първи път едно търговско дружество е поставено в ситуация с взаимно изключващите се параметри. От една страна задължението за хоспитализиране на нуждаещи се от болнична помощ лица, а от друга страна – спуснат бюджет, несъобразен с разходите за лекуването им. Парадоксалното е, че работейки до лимита, лечебното заведение в близка перспектива няма да има средства за покриване на текущите си задължения, а в далечна перспектива ще загуби постигнатите високи нива на компетентност, тъй като обемът на дейност е един от основните критерии за тяхното определяне за следващия период /2011 год./.

За първи път на управителя на търговското дружество не са оставени никакви управленски лостове за вземане на решения с цел стабилизиране и нормалното функциониране на дружеството. Върна се в икономическото пространство и то само в отрасъл здравеопазване, така наречената „командна икономика”, която отдавна е отречена от всички световни икономисти. Централизирано на дружеството се определят както приходи, така и разходи / задължителна осигуреност с определен брой персонал, задължително 24-часово обслужване, задължителна апаратура, задължителен обем от дейност и т.н/ , без да остави и най-малката възможност на мениджъра да реагира при различни стопански ситуации.  

 
 
 
 
 
 

И точно по тези причини и през трудната 2010 год. бяха вложени 164 хил. лева собствени средства в закупуване на така необходима апаратура и оборудване като:

- операционна маса;
- видеонистагмограф;
- две операционни лампи ново поколение;
- електрокардиограф;
- наркозно дихателен апарат и т.н.
 

Какви са глобалните резултати от дейността на управленския екип на дружеството през отчетната година: 

  

 1 .       ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ 2008 Г. – 726 ХИЛ. ЛВ ЗАГУБА

            ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ 2009 Г. – 1 291 ХИЛ. ЛВ ПЕЧАЛБА

            ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ 2010 Г. – 624 ХИЛ. ЛЕВА ПЕЧАЛБА

 
2. С 4% ИЛИ С 109 ХИЛ.ЛВ СА НАМАЛЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ ДОСТАВЧИЦИ В   СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА

                        ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ 2008 Г. – 3 257 ХИЛ.ЛЕВА

                        ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ 2009 Г. – 2 614 ХИЛ. ЛЕВА

                      ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ 2010 Г. – 2 505 ХИЛ. ЛЕВА

 
 

3. С 6 % ИЛИ С 479 ХИЛ.ЛВ СА НАМАЛЕНИ ПРИХОДИ ОТ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ, ПОРАДИ СПУСНАТИ ОТ НЗОК ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ СПРЯМО 2009 ГОДИНА:     

                        ПРИХОДИ ОТ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ 2008 Г. – 6 122 ХИЛ. ЛЕВА

                        ПРИХОДИ ОТ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ 2009 Г. – 7 615 ХИЛ.ЛЕВА

                      ПРИХОДИ ОТ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ 2010 Г. – 7 136 ХИЛ.ЛЕВА
 

4.С 11 % ИЛИ С 1 053 ХИЛ.ЛВ СА НАМАЛЕНИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА, ПОРАДИ СПУСНАТИ ОТ НЗОК ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ СПРЯМО 2009 ГОДИНА:

 

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА 2008 Г. – 7 215 ХИЛ.ЛВ

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА 2009 Г. – 9 243 ХИЛ. ЛВ

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА 2010 Г. – 8 190 ХИЛ. ЛВ

 

5. С 97 ХИЛ.ЛЕВА СА НАМАЛЕНИ РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА

 

6. СЪС 70 ХИЛ.ЛЕВА СА НАМАЛЕНИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА

 

7. СЪС 127 ХИЛ.ЛЕВА СА НАМАЛЕНИ РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА

 

8. С 30 ХИЛ.ЛЕВА СА НАМАЛЕНИ РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА

 

9. СЪС 77 ХИЛ.ЛЕВА СА НАМАЛЕНИ РАЗХОДИ ЗА ДРУГИ РАЗХОДИ В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА

 
 

10. ПРИДОБИТА АПАРАТУРА ЗА 2010 ГОДИНА – 263 ХИЛ.ЛЕВА

 

11. С 0,5 % ИЛИ С 0,23 ДНИ СЕ Е НАМАЛИЛ СРЕДНИЯ ПРЕСТОЙ НА ПРЕМИНАЛ БОЛЕН:

СРЕДЕН ПРЕСТОЙ НА 1 БОЛЕН 2008 Г. – 7,09 ДНИ

СРЕДЕН ПРЕСТОЙ НА 1 БОЛЕН 2009 Г. – 6,67 ДНИ

СРЕДЕН ПРЕСТОЙ НА 1 БОЛЕН 2010 Г. – 6,44 ДНИ

 

Персоналът на болницата към 31.12.2010 г. – 430 човека, от тях 82 лекари, 200 медицински сестри и акушерки и 148 друг персонал. Средната месечна работна заплата на дружеството е в размер на 640 лв. „МБАЛ д-р Хр. Стамболски” ЕООД няма икономическа обвързаност и не участва в други дружества. Основни източници на финансиране на здравното заведение през 2010 год. са :

Приходи от НЗОК – 6 876 хил. лв.

Приходи от МЗ – 840 хил. лв.

Приходи от потребителски такси – 90 хил. лв.

Други приходи – 370 хил. лв.

Общо приходи – 8 176 хил. лв.

Общо разходите от дейността на дружеството са в размер на 7 550 хил.лв., като преобладават разходи за възнаграждения и осигуровки, следвани от разходи за материали.

През последните 5 години /без 2009 и 2010 година / се е наблюдавало сериозна декапитализация на дружеството и към 31.12.2010 год. размерът на непокритата загуба възлиза на 2 272 хил. лв. /2007 год. - счетоводна загуба 568 хил. лв., 2008 год.- счетоводна загуба 726 хил.лв./., 2009 год.- счетоводна печалба – 1 291 хил. лв., 2010 год. счетоводната печалба е 624 хил. лева.

 

Общински съвет – Казанлък, на основание с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Наредба № 19 за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема годишния баланс и отчет за 2009 и 2010 год. на „МБАЛ Д-р Хр.Стамболски” ЕООД

2. Освобождава от отговорност за 2009 и 2010 год. управителя на дружеството д-р Кети Маналова – Владкова

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината;д-р Кети Маналова – Владкова – управител на „МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД – Казанлък.

 

Участвали в  гласуването 27 общински съветници, от които „за” – 26.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220