Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 699
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 11.07.2011 г., Протокол № 48

Относно: Изпълнение на Решение № 467/29.07.2011 г. на ОбС – Казанлък  и по Приложение № 1, с проекти и дейности за 2010 г., неразделна част от Договор за разбирателство, приет с Решение № 378/08.01.2010 г. 

Мотиви: В хода на дебата по т. 4 от дневния ред на заседанието, вземайки под внимание изключително тежкото финансово положение на „МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД – Казанлък, докладвано многократно пред общинските съветници от неговия управител д-р Кети Маналова – Владкова, и в изпълнение на Решение № 467/29.07.2011 г., относно одобрено Приложение № 1, с проекти и дейности за 2010 г., неразделна част от Договор за разбирателство, приет с Решение № 378/08.01.2010 г., управителят на здравното заведение предложи ОбС да определи със средствата по т. 1 от Приложение № 1, в размер на 50 000 евро, да бъдат закупени за нуждите на „МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД – Казанлък: Машина за проявяване на рентгенови филми за отделение „Образна диагностика”; Микротом за отделение „Клинична патологоанатомия”; Кръвно газов анализатор за отделение „Клинична лаборатия” и подмяна на асансьора към отделението за хемодиализа, като в случай, че  останат неразходвани средства, общинските съветници да  упълномощят д-р Кети Маналова – Владкова - управител на „МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД – Казанлък да предложи на „Ветроком” ЕООД как те да бъдат използвани в полза на „МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД – Казанлък. ОбС приема мотивираното предложение.

 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
 
Р Е Ш И:
 

І. В изпълнение на свое Решение № 467/29.07.2011 г. относно одобрено Приложение № 1, с проекти и дейности за 2010 г., неразделна част от Договор за разбирателство, приет с Решение № 378/08.01.2010 г. определя със средствата по т. 1 от него да бъдат закупени за нуждите на „МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД – Казанлък, както следва:

1. Машина за проявяване на рентгенови филми за отделение „Образна диагностика”;

2. Микротом за отделение „Клинична патологоанатомия”;

3. Кръвно газов анализатор за отделение „Клинична лаборатия”;

4. Подмяна асансьор за отделение по „Нефрология и хемодиализа”.  

ІІ. В случай, че останат неразходвани средства по т. І, упълномощава д-р Кети Маналова – Владкова - управител на „МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД – Казанлък да предложи на „Ветроком” ЕООД как да бъдат използвани в полза на „МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД – Казанлък.

ІІІ. Предоставя на „Ветроком” ЕООД настоящото решение за сведение и изпълнение по Приложение № 1 съгласно т. 2 от Раздел ІІ на Договора за разбирателство.


Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината; д-р Кети Маналова – Владкова - управител на „МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД – Казанлък; Ветроком” ЕООД.

 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „за” – 27.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

                   (Л. ПОПОВА)                                                                                 (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220