РЕШЕНИЕ № 700
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 11.07.2011 г., Протокол № 48


Относно: ОС_3684/17.05.2011 - Доклад от Владимир Епитропов - ликвидатор на “Балкан-К“ ЕАД гр. Казанлък относно приемане на годишния отчет и баланс за 2009 и 2010 г. на “Балкан-К“ ЕАД – в ликвидация.

Мотиви: На основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Наредба №19 за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, ликвидаторът на дружеството предлага ОбС да приеме годишните финансови отчети за 2009 и 2010 год. на „Балкан - К” ЕАД - в ликвидация. Той докладва, че „Балкан - К” ЕАД е общинско дружество със 100 % общинско участие. Основният капитал е 50 хил. лв. и е разпределен в 50 000 бр. акции, всяка с номинална стойност от 1 лв. Основен акционер е Община Казанлък. Дейността на „Балкан – К” ЕАД – в ликвидация, в момента е свързана с управление на недвижимата собственост, предоставяне на право на ползване на шест помещения от административната сграда..

Основните разходи на дружество са за работна заплата, социални осигуровки и отписаните вземания от наематели. Приходите на дружеството са формирани от наема за отдаваните под наем помещения, приходи за бъдещи периоди и приходи от лихви. Ликвидаторът съобщава, още, че приемането на балансите и отчетите на дружеството е необходимо и, за да може да се стартира процедурата по заличаване на същото от Търговския регистър, както и предаването на Разплащателните ведомости в архива на НОИ Стара Загора. Общинските съветници приемат мотивираното предложение.

 

Общински съвет – Казанлък, на основание с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Наредба № 19 за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

 

Р Е Ш И:

 

Приема годишния баланс и отчет за 2009 г. и за 2010 г. на „Балкан – К” ЕАД - в ликвидация.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
       Владимир Епитропов - ликвидатор на 'Балкан-К' ЕАД гр. Казанлък
 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „за” – 21

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220