Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 701
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 11.07.2011 г., Протокол № 48


Относно: ОС_3253/09.02.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на конкурс за избор на експерт-счетоводител за заверка на годишните финансови отчети за 2010 г. и да 2011 г.

Мотиви: Независимият финансов одит цели да изрази одиторското мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на финансовите отчети. Регистрираните дипломирани експерт-счетоводители се избират от общото събрание на дружеството. Въпросите от компетентността на общото събрание на едноличните търговски дружества, собственост на общината се решават от Общински съвет.

Проверката на годишните финансови отчети на едноличните търговски дружества през предходните години доказа необходимостта си. Редовното и систематично консултиране и проверяване на счетоводната отчетност намалява риска от нарушаване на нормативната уредба. По този начин може да се подсигури запазване на интереса на едноличния собственик – Община Казанлък. Текущият контрол на счетоводната отчетност ще осигури спазване на Международните счетоводни стандарти в едноличните общински търговски дружества.

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.146, ал. 3 и чл. 248 от Търговския закон и чл. 8 от Закон за независимия финансов одит и с оглед необходимостта от определяне на експерт-счетоводители за извършване на финансов одит на годишните финансови отчети за 2010 год. и 2011 год. на едноличните търговски дружества, кметът на общината предлага да бъде взето решение за провеждане на конкурс за избор на експерт-счетоводител.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 и чл. 248 от Търговския закон и чл. 8 от Закон за независимия финансов одит,

 

Р Е Ш И:

 

І. Отменя свое Решение 525/28.09.2010 г. за провеждане конкурс за избор на регистрирани дипломирани експерт-счетоводители, за извършване на финансов одит на годишните финансови отчети за 2010 г. на едноличните търговски дружества, в община Казанлък: ДКЦ 'Поликлиника Казанлък' ЕООД, 'МБАЛ - 'Д-р Христо Стамболски' ЕООД - Казанлък, 'ХБУ - Казанлък' ЕООД, 'Казанлъшка искра' ЕООД, 'Балканинвест' ЕООД, 'Балкан - К' ЕАД в ликвидация.

ІІ. Упълномощава:

1. Д-р Кети Маналова - Владкова - управител на 'МБАЛ Д-р Христо Стамболски' ЕООД - Казанлък и Владимир Епитропов - ликвидатор на 'Балкан-К' ЕАД – в ликвидация, да изберат регистриран дипломиран експерт-счетоводител за заверка на

годишните финансови отчети за 2010 г. и да сключат договори с тях.

2. Да се проведе конкурс за избор на регистриран дипломиран експерт-счетоводител на 'МБАЛ - Д-р Христо Стамболски' ЕООД - Казанлък за 2011 г.

3. Да се проведе конкурс за избор на регистриран дипломиран експерт-счетоводител на 'Балкан-К' ЕАД – в ликвидация за 2011 г.

ІІ. Условия, на които трябва да отговарят кандидатите:

1. Регистрация като дипломиран експерт-счетоводител по Закон за независимия финансов одит

за съответната година.

2. Минимум три години стаж като регистриран дипломиран експерт счетоводител.

ІІІ. Критерии за избор на регистрирани дипломиран експерт – счетоводител за заверка на годишните финансови отчети на едноличните търговски дружества за 2011 год.

1. Цена на офертата.

2. Получаване на консултации, включени в цената на офертата за 2011 год.

3. Одиторски доклад за деветмесечието, представен до 30.10.2011 год. на кмета на община Казанлък, включен в цената на офертата.

ІV. За провеждане на конкурсите назначава комисия в състав:

Председател:

Евгения Чернева – зам.-кмет на общината

Членове:  

Татяна Станева – директор на дирекция „УТСП”

Димитър Димитров – директор на дирекция „ФБ”

Адриана Тенева – юрисконсулт

Драгомир Петков – общински съветник
Янита Прагова – общински съветник
Елена Стойчева – общински съветник
Галин Георгиев – общински съветник
Резервен член - Дочка Богданова – общински съветник
V. Дата, място и час на провеждане на конкурса: 16.08.2011 год., 11.00 ч., стая 14 на Община Казанлък.

При липса на кандидати или отпадане на участниците, поради несъответствие по т. ІІ и т. ІІІ  от настоящото решение, втората дата за провеждане на конкурса е 30.08.2011 год.

VІ. Необходими документи за участие:

Запечатан непрозрачен плик, надписан с името на кандидата и наименованието на конкурса съдържащ:

1. Заявление за участие.

2. Документ удостоверяващ регистрацията като дипломиран експерт счетоводител по ЗНФО.

3. Документ удостоверяващ три години стаж като регистриран дипломиран експерт счетоводител по ЗНФО.

4. Оферта за заверка на годишния счетоводен отчет за съответната година и съответното дружество.

VІІ. Адрес, срок и ред за подаване на предложения за участие – на гише № 2 в Центъра за информация и услуги при община Казанлък всеки работен ден в работното време на Центъра в срок до 17.00 ч. в последния работен ден, предхождащ деня на конкурса.

VІІІ. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждане на конкурса при спазване изискванията на чл. 146, ал. 3 и чл. 248 от Търговския закон и чл. 8 от Закон за независимия финансов одит.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината; д-р Кети Маналова - Владкова - управител на 'МБАЛ Д-р Христо Стамболски' ЕООД – Казанлък; Владимир Епитропов - ликвидатор на 'Балкан-К' ЕАД – в ликвидация.

 

Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „за” – 23.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220