РЕШЕНИЕ № 702
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 11.07.2011 г., Протокол № 48


Относно: ОС_3000/08.12.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменение на Наредба № 26 на Общински съвет - Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, второ четене и приемане.

Мотиви: Местните такси и цени на услуги извършвани от общинска администрация в направление „Земеделие” и „Опазване на околната среда” не са актуализирани през последните седем години. Промените в действащата нормативна база водят до отпадането на едни и въвеждането на други местни такси и цени на услуги. Всичко това изисква да бъде изменена Наредба № 26 на Общински съвет – Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък в частта земеделие и опазване на околната среда. Общинските съветници приемат мотивираното предложение на кмета на общината.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

Изменя Наредба № 26 на Общински съвет – Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, както следва:

 

1. В ГЛАВА ВТОРА раздел Раздел Х - Такси за притежаване на куче текста на чл. 40 „Б” се изменя и придобива следното съдържание:

„Чл. 40. „Б”(1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище в размер на 10 лева.

(2) (Нова - Решение № 213/28.03.2008 г.) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл.175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(3) Престой на безнадзорни кучета в общински приют – 10 лв. на ден.”

2. В ГЛАВА ВТОРА се създава нов раздел със следния текст:
„Раздел ХІ - Такси за ползване на дървесина и билки в гори и земи общинска собственост

Чл. 40. „В”(1) За ползване на дървесина от гори и земи общинска собственост:

- за издаване на разрешително за отсичане на дървета до 5 броя – 20 лв.

- такса за ползване на дървесина на корен – съгласно Приложение № 5 към наредбата

- такса за маркиранее на дървесина – съгласно Приложение № 6 към наредбата

(2) Такса за ползване на лечебни растения и билки по Закона за биоразнообразието - съгласно Приложение № 7 към наредбата.

(3) Констативен протокол за унищожена реколта и извършена проверка – 10 лв.”

 
 
3. В ГЛАВА ВТОРА създава нов раздел със следния текст:
„ Раздел ХІІ - Такси за ползване на общински депа за строителни и битови отпадъци

Чл. 40. „Д”(1) Разрешения за извозване на земни маси и строителни отпадъци:

- за физически лица – 20 лв.

- за юридически лица – 50 лв.

- за депониране на строителни отпадъци и земни маси – 3 лв. на тон

(2) Разрешения за извозване и депониране на битови отпадъци:

 - за юридически лица – 50 лв

 - за депониране на битови отпадъци – 30 лв. на тон.”

 

4. Приема Приложение № 5, Приложение № 6 и Приложение № 7 като неразделна част от Наредба № 26 на Общински съвет – Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, със следното съдържание:

 
Приложение № 5

към Наредба № 26 на ОбС – Казанлък,

прието с Решение № 702/11.07.2011 г.

 
 

Материали от имоти общинска собственост

Вид на дървения материал
Мярка
Такса
корен /лв./
 
 

Такса за ползване на дървесина едра:

 
 
 
1.

Иглолистен объл дървен материал:

 
 
 
 
Iа клас на сортимента
едър
м³
75
 
I клас на сортимента
едър
м³
50
 
II клас на сортимента
едър
м³
40
 
III клас на сортимента
среден
м³
25
 
IV и V клас на сортимента
среден
м³
15
 
 
дребен
м³
8
2.

Широколистен объл дървен материал:

 
 
 
 
а) бук, дъб, габър и др. твърди широколистни
 
 
 
 
Iа клас на сортимента
едър
м³
75
 
I клас на сортимента
едър
м³
50
 
II клас на сортимента
едър
м³
40
 
III клас на сортимента
среден
м³
20
 
IV и V клас на сортимента
среден
м³
12
 
 
дребен
м³
8
 
б) цер, акация, липа, бреза и меки широколистни
 
 
 
 
Iа клас на сортимента
едър
м³
40
 
I клас на сортимента
едър
м³
35
 
II клас на сортимента
едър
м³
30
 
III клас на сортимента
среден
м³
20
 
IV и V клас на сортимента
среден
м³
12
 
 
дребен
м³
8
 
в) орех, явор,ясен, бряст и горскоплодни
 
 
 
 
Iа клас на сортимента
едър
м³
130
 
I клас на сортимента
едър
м³
85
 
II клас на сортимента
едър
м³
60
 
III клас на сортимента
среден
м³
20
 
IV и V клас на сортимента
среден
м³
12
 
 
дребен
м³
8
3
Дърва за горене от:
 
 
 
 
иглолистни дървесни видове
 
м³
4
 
широколистни меки дървесни видове
 
м³
4
 
широколистни твърди дървесни видове
 
м³
10
 
вършина
 
м³
1
 
 
 
Приложение № 6

към Наредба № 26 на ОбС – Казанлък,

прието с Решение № 702/11.07.2011 г.

 
 

За маркиране и сортиментиране

на дървесина на корен
Мярка

Таксав лв.

 
а/ Едра
м³
1.20
 
б/ Средна
м³
1.40
 
в/ Дребна
м³
1.70
 
г/ Дърва пр.
м³
1.70
 
За измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние
м³
 
 
а/ Едра  
м³
0.65
 
б/ Средна  
м³
0.75
 
в/ Дребна  
м³
0.85
 
г/ Дърва пр. 
м³
0.50
 
За маркиране на дървесина в лежащо състояние
 
 
а/
Едра .
м³
0.40
б/
Средна  
м³
0.50
в/
Дребна
м³
0.60
г/
Дърва пр.
м³
0.50
 
 
 
Приложение № 7

към Наредба № 26 на ОбС – Казанлък,

прието с Решение № 702/11.07.2011 г.

 
 

Такса за ползване

на лечебни растения и билки по ЗБ

Мярка
Такса
в лв.
I
Билки в сурово състояние
 
 
1.

 Грудки, корени, коренища

кг
 
 

-божур, иглика, лудо биле, ранилист, решетка, ягода горска

кг
0.09
 
кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика  
кг
0.07
 
бъзак, гръмотрън, синя жлъчка
кг
0.02
 
глухарче, девесил, оман чер, пищялка, чобанка 
кг
0.01
 
други
кг
0.03
2.
Листа
кг
 
 
мечо грозде
кг
0.08
 
боровинка червена и черна, лудо биле
кг
0.04
 
бръшлян, чобанка
кг
0.03
 

глог, живовлек, леска, липа, люляк, оман чер, ягода горска

кг
0.02
 

бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел

кг
0.01
 
други
кг
0.03
3.
Стръкове
 
 
 
блатно кокиче
кг
0.10
 
горицвет, лазаркиня
кг
0.08
 

гълъбови очички, зайча сянка, залист бодлив, лечебен исоп, прозориче жълто, шапиче

кг
0.05
 

зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга миризлива, u1095 чубрица планинска

кг
0.04
 

дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен, мащерка, очанка, риган обикновен

кг
0.03
 

великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица, изсипливче, камшик, лепка, медуница, миши уши, пача трева, пелин обикновен, подъбиче бяло, подъбиче червено, пчелник, равнец бял

кг
0.02
 

врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче, змийско мляко, имел бял, комунига жълта, мокреш, оман чер, росопас, теменуга трицветна, хвощ

кг
0.01
 
други
кг
0.03
4.
Цветове
 
 
 
липа
кг
0.10
 
божур, иглика
кг
0.05
 
метличина, паричка, подбел, ралица, слез, тъжник блатен
кг
0.03
 
акация бяла, бъз
кг
0.02
 
вратига, глог, равнец бял
кг
0.01
 
други
кг
0.03
5.
Плодове
 
 
 
боровинка червена и черна, хвойна червена
кг
0.15
 
хвойна сибирска
кг
0.10
 
кисел трън, къпина, малина
кг
0.04
 
бъз, глог, конски кестен, киселица
кг
0.02
 
бъзак, трънка
кг
0.01
 
други
кг
0.03
6
Семена
 
 
 
есенен минзухар
кг
0.15
 
други
кг
0.08
7.
Пъпки
 
 
 
странични борови връхчета
кг
0.15
 
бяла бреза, черна топола
кг
0.10
 
други
кг
0.08
8.
Кори
 
 
 
мъждрян, ясен
кг
0.20
 
зърнастец, кисел трън, леска
кг
0.10
 
върба
кг
0.05
 
дъб
кг
0.03
 
бреза
кг
0.02
 
други
кг
0.03
9
Лишеи
 
 
 
исландски
кг
0.10
 

Генетичен материал за култивирано отглеждане, включително при

 
 
 

лабораторни условия, за създаване на колекции или за възстановяване на

 
 
 
други места в природата
 
 
 
От защитени лечебни растения
 
 
 
плодове

100 г

20.00
 
семена

100 г

50. 00
 
резници
бр.
2.00
 
От лечебни растения под специален режим на опазване и ползване
 
 
 
луковици, грудки, коренища
бр.
1.00
 
плодове

100 г

5.00
 
семена

100 г

10.00
 
резници

бр.

0.50
 

От други лечебни растения - луковици, грудки, коренища от всички видове, с изключение на описаните

бр.
0.10
 
 
 
 
 
лук (всички видове), перуника (всички видове)
бр.
0.20
 
ботурче есенно (есенна циклама)
бр.
1.00
 
- плодове

100 г

2.00
 
- семена

100 г

5.00
 
- резници
бр.
0.10
 
 
 
 
 

5. Изменя срокът в изречение първо на параграф 16, ал. 1 от ПЗР, което добива следния текст: „Предприятията, които желаят да плащат такса битови отпадъци, за нежилищни имоти на предприятията според количеството битови отпадъци на килограм за 2011 г., подават в срок до 30 август 2011 г. в дирекция „Местни данъци и такси” на община Казанлък по местонахождението на имота заявление в два екземпляра (Приложение № 3)”

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „за” – 28.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)


Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220