РЕШЕНИЕ № 704
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 11.07.2011 г., Протокол № 48Относно: ОС_3665/10.05.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно корекция в приложения план за паша и списък на заявените мери и пасища по населени места за 2011 г. одобрен с Решение № 647/12.04.2011 г.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че с вх. № 94–И–1072-1/09.05.2011 г. в общинска администрация е постъпила молба от Иван Кралев Балашев, едноличен управител на „МАНИКА – 99” ЕООД, с което се сигнализира за грешно отразено състояние и статут за ползване на мери и пасища в Решение № 647/12.04.2011 г., като жалбоподателят посочва, че  

ползвател на мера и пасище в с. Горно Черковище, номера на имоти 000745 и 999109, с обща площ 615,77 дка е фирма „Маника – 99” ЕООД, със седалище гр. Казанлък ул. „Хаджи Димитър” № 1, Булстат 200447843, МОЛ: Иван Кралев Балашев, а не, както е записано в приложението на вносителя - от Иван Кралев Балашев.  

Решение № 647/12.04.2011 г. Общински съвет – Казанлък, е взел по предложение на кмета на общината с Доклад вх. № ОС-3415/17.03.2011, в който неправилно е посочено, че мери и пасища с номера на имотите 000745 и 999109, с обща площ 615,77 дка, намиращи се в землището на с. Горно Черковище, да се предоставят на Иван Кралев Балашев вместо на ръководеното от него ЕООД „Маника-99”.

Фактическата грешка, допусната от вносителя създава проблеми на собственика на фирма „МАНИКА – 99” ЕООД, Иван Кралев Балашев, който се грижи за 20 бр. крави  и кандидатства пред ДФ „Земеделие” за субсидии, като юридическо лице.

Кметът моли да се вземат под внимание изложените обстоятелства, като се заличи от позиция 1, колона 3 „Иван Кралев Балашев” от „План за паша и списък на заявените мери и пасища по населени места за 2011 г., след проведени събрания със земеделски стопани – животновъди”, неразделна част от Решение № 647/12.04.2011 г. на ОбС – Казанлък и на същото място да бъде записано „МАНИКА – 99” ЕООД, със седалище гр. Казанлък ул. „Хаджи Димитър” № 1, Бултат 200447843, МОЛ: Иван Кралев Балашев.”

 

Общински съвет – Казанлък, на основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 37о от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи,

 
Р Е Ш И:
 

Коригира„План за паша и списък на заявените мери и пасища по населени места за 2011 г., след проведени събрания със земеделски стопани – животновъди”, неразделна част от Решение № 647/12.04.2011 г. на ОбС – Казанлък, както следва:
1. Заличава от позиция 1, колона 3 от „План за паша и списък на заявените мери и пасища по населени места за 2011 г., след проведени събрания със земеделски стопани – животновъди”,

 
 

неразделна част от Решение № 647/12.04.2011 г. на ОбС – Казанлък текстът „Иван Кралев Балашев”

 

2. В позиция 1, колона 3 от „План за паша и списък на заявените мери и пасища по населени места за 2011 г., след проведени събрания със земеделски стопани – животновъди”, неразделна част от Решение № 647/12.04.2011 г. на ОбС – Казанлък записва „МАНИКА – 99” ЕООД, със седалище гр. Казанлък ул. „Хаджи Димитър” № 1, Бултат 200447843, МОЛ: Иван Кралев Балашев.”

 
 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 

Адресат на акта: кметът на общината; „МАНИКА – 99” ЕООД, със седалище гр. Казанлък ул. „Хаджи Димитър” № 1, Бултат 200447843, с управител Иван Кралев Балашев.

 
 
 

Участвали в поименното гласуване 25 общински съветници, от които „за” – 24

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)


Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220