РЕШЕНИЕ № 705
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 11.07.2011 г., Протокол № 48


Относно: ОС_3783/13.06.2011 - Доклад от Таня Буркова - общински съветник с проект за решение относно поставяне на паметна плоча на сграда - Старата печатница, находяща се на ул. "Хр. Ботев" в град Казанлък, собственост на БСП.

Мотиви: Общинският съветник Таня Буркова докладва, че на вниманието на Общински съвет – Казанлък, е постъпило искане с вх. № ОС-3292/21.02.2011г. от Иван Гороломов, председател на ОбС на БСП, за стартиране на процедура за даване на разрешение за поставяне на паметна плоча на сграда - Старата печатница, находяща се на ул. ”Христо Ботев” - Казанлък, собственост на БСП. Сградата е обявена за паметник на културата от местно значение. В нея през 1894 г. Константин Бозвелиев и група казанлъшки социалисти основават клуб „Дружба”, а в периода от 1897 г. до 1899 г. Георги Кирков – Майстора и Евтим Дабев списват и издават „Работнически вестник” – орган на БРСДП, първият „ляв” вестник. През настоящата година се навършват 120 години от създаването /2 август 1891г./ на Българската работническа социалдемократическа партия на връх Бузлуджа, което е и повод за поставянето на този възпоменателен знак. Изпълнени са необходимите изисквания по Наредба № 27 на Общински съвет Казанлък, за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината, в т. ч. и изискванията на чл. 84, ал. 3 от същата. Разполагането на паметната плоча на това място е съвместимо с историческата стойност на къщата. Общинските съветници приемат мотивираното й предложение.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 84, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 85, т. 2 и чл. 87, т. 4 от Наредба № 27 на Общинския съвет Казанлък, за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината,

 
Р Е Ш И:
 

1. Дава съгласие да бъде поставена паметна плоча на сграда – Старата печатница, находяща се на ул.”Христо Ботев” - Казанлък, собственост на БСП, по представения в ОбС проект.

2. Средствата за изработването и поставянето на паметната плоча по т. 1 да бъдат за сметка на Общински съвет на БСП – Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината; председателят на ОбС на БСП – Казанлък Иван Гороломов

 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „за” – 21.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

                   (Л. ПОПОВА)                                                                                 (ВАСИЛ САМАРСКИ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220