РЕШЕНИЕ № 706
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 11.07.2011 г., Протокол № 48


Относно: ОС_3757/07.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане Общинска програма за управление на отпадъците на Община Казанлък за периода 2010 г. - 2020 г.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че в изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и Националната програма за управление на дейностите по отпадъците, Община Казанлък е включена в Регионална система за управление на отпадъците – регион Стара Загора. Съобщава, че съгласно договор на Министерството на околната среда и водите и РНЕП Консорциум за „Техническа помощ за управление на отпадъците в регионите Стара Загора, Луковит и Костенец”, EUROPEAID 124484/D/SV/BG, по който общината е бенефициент, Консултантът РНЕП консорциум е разработил Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Казанлък за периода 2010 г. – 2020 г. Програмата е неразделна част от Регионалната система и е в съответствие с екологичното законодателство и изискванията по отношение на условията и реда за изхвърлянето, събирането (включително разделното), транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови (включително биоразградими), строителни и опасни отпадъци, образувани от физически лица и масово разпространени отпадъци. На 29.04.2011г. Община Казанлък е получила Решение №СЗ – 21 – ЕО/2011г. от РИОСВ – Стара Загора, съгласно което Програма за управление на отпадъците на Община Казанлък няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху околната среда, поради което не е необходимо разработване на Екологична оценка и оценка за съвместимост. Така мотивирайки се кметът на общината предлага на Общинския съвет да приеме  «Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Казанлък - 2010 г. – 2020 г.

 
Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА; чл. 29, ал. 2 от ЗУО; чл. 79, ал. 4 от ЗООС,  
 
Р Е Ш И:
 

Приема Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Казанлък за период 2010 г. – 2020 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „за” – 24.

 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

                   (Л. ПОПОВА)                                                                                 (ВАСИЛ САМАРСКИ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220