РЕШЕНИЕ № 707
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 11.07.2011 г., Протокол № 48
(Изм. с Решение № 181/09.04.2012)


Относно: ОС_3758/07.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно:
- кандидатстване по ОП "Околна среда" по проект Регионална система за управление на отпадъците - регион Стара Загора, като партньор и бенефициент по проекта; определяне община Стара Загора за водещ партньор по проекта; даване съгласие за кандидатстване с Инвестиционния проект в процедурата по Директно предоставяне на финансова помощ BG161PO005/102.10/07/22; приемане разпределението на собствения финансов принос на партньорите да бъде определен на базата на брой жители на общината; определяне средствата, дължими като собствен принос по проекта да бъдат в размер на 549 705 лв. (21,13 %) и да бъдат включени в бюджета на общината за 2011 г. и 2012 г.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че „в изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и Националната програма за управление на дейностите по отпадъците, Община Казанлък е включена в Регионална система за управление на отпадъците – регион Стара Загора. Съгласно ДОГОВОР на Министерството на околната среда и водите и РНЕП Консорциум за „Техническа помощ за управление на отпадъците в регионите Стара Загора, Луковит и Костенец”, EUROPEAID 124484/D/SV/BG, по който общината е бенефициент, консултанта РНЕП Консорциум разработи Инвестиционен проект на „Регионална система за управление на отпадъците – регион Стара Загора”. Гарантира, че Регионалната система е в съответствие с екологичното законодателство и изискванията по отношение на условията и реда за изхвърлянето, събирането (включително разделното), транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови (включително биоразградими), строителни и опасни отпадъци, образувани от физически лица и масово разпространени отпадъци и предлага проект за решение, който се приема от общинските съветници.

 

Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА; чл. 19а, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците,  

Р Е Ш И:
 

1. Община Казанлък да кандидатства по ОП ”Околна среда” по проект „Регионална система за управление на отпадъците – регион Стара Загора”, като партньор и бенефициент по проекта.

2. Предлага Община Стара Загора за водещ партньор по проекта.

3. Дава съгласие за кандидатстване с Инвестиционния проект в процедурата по Директно предоставяне на финансова помощ BG161PO005/10/2.10/07/22.

4. Приема разпределението на собствения финансов принос на партньорите да бъде определен на базата на брой жители на общината.

5. Средствата, дължими като собствен принос по проекта да бъдат в размер на 549 705 лв. /21,13%/ и да бъдат включени в бюджета за 2011 и 2012 год.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 

Участвали в поименното гласуване 25 общински съветници, от които „за” – 25.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

                   (Л. ПОПОВА)                                                                                 (ВАСИЛ САМАРСКИ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220