РЕШЕНИЕ № 708
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 11.07.2011 г., Протокол № 48

Относно: Коригиране на текста в Позиция № 15 от Приложение № 13 към Решение № 605/15.02.2011 г. на ОбС, изм. с Решение № 606/08.03.2011 г. по предложение на Васил Самарски – председател на Съвета.

Мотиви: В хода на заседанието, по време на разискванията по т. 13 от дневния ред - ОС_3758/07.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно:
- кандидатстване по ОП 'Околна среда' по проект 'Регионална система за управление на отпадъците - регион Стара Загора, като партньор и бенефициент по проекта
, председателят на ОбС съобщи, че е необходимо да се коригира текста в Позиция № 15 от Приложение № 13 към Решение № 605/15.02.2011 г. на ОбС, изм. с Решение № 606/08.03.2011 г., тъй като с писмо от кмета на общината, постъпило в ОбС на 05.07.2011 г. с вх. № ОС-3884, той го уведомява, че към момента на представяне предложенията за бюджета на общината за 2011 г. не е бил готов ПУП за претоварната станция и не е било известно какви външни връзки ще се наложи да бъдат проектирани. Същият вече е разгледан и приет от Общински експертен съвет по устройство на територията на 09.06.2011 г. В тази връзка Самарки предложи на общинските съветници да приемат да коригират текста в Позиция № 15 от Приложение № 13 и да отразят корекцията и в Позиция № 2.8., на Приложение № 9 към Решение № 605/15.02.2011 г. на ОбС, изм. с Решение № 606/08.03.2011 г., където вместо „Проектиране на външни връзки - довеждащ път и водопровод” се запише „Проектиране на външни връзки за Претоварна станция”

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

В позиция № 15 от Приложение № 13 към Решение № 605/15.02.2011 г., изм. с Решение № 606/08.03.2011 г. на ОбС коригира текста „Проектиране на външни връзки – довеждащ път и водопровод” на „Проектиране на външни връзки за Претоварна станция”. Отразява корекцията и в Позиция № 2.8. на Приложение № 9 към решението.  

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 

Участвали в поименното гласуване 25 общински съветници, от които „за” – 25.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220