РЕШЕНИЕ № 709
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 11.07.2011 г., Протокол № 48


Относно: ОС_3790/14.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно даване предварително съгласие за промяна на предназначението на земята на имот № 000471 м. "Каракос" с площ 32146 кв. м, десета категория с НТП - храсти, находящ се в землището на с. Черганово за реализиране на инвестиционен проект "Регионална система за управление на отпадъците - регион Стара Загора" в частност - изграждане на Претоварна станция за ТБО - Казанлък м м. "Каракос", землище с. Черганово.

Мотиви: С проект за решение пред Общински съвет – Казанлък кметът на общината се мотивира така: „С Решение № 894/25.06.2008 г. Общински съвет – гр. Казанлък упълномощава кмета на Община Казанлък да подпише споразумение за учредяване на Регионална асоциация за управление на отпадъците /РАУО/ регион Стара Загора и се задължава да извърши всички необходими действия във връзка с избор на площадка за Претоварна станция и възлагане изработването на подробен устройствен план.

В Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” Приоритетна ос 2 е заложено изграждане на регионални съоръжения за третиране на отпадъците в регион Стара Загора, което е продължение на Националната програма за управление на отпадъците /НПУО/.

Община Казанлък, като бенефициент по проект „Техническа помощ за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците» има изготвен идеен проект за «Претоварна станция за ТБО Казанлък».

Определеният имот № 000410 с площ 23079 кв. м с НТП – храсти, находящ се в землището на с. Черганово не отговаря на необходимите параметри за изграждане на площадка за претоварна станция. Съобразявайки се с изискванията за площадката е обособен нов имот, като части от имоти с № 000410 - храсти, № 000409- пасище, мера и част от имот № 000427 - полски път. Площадката, върху която трябва да бъде изградена претоварната станция представлява нов поземлен имот № 000471, местност „Кара кос”, с площ 32104 кв. м, десета категория с начин на трайно ползване „храсти, пасище, мера и полски път”

Съгласно чл. 25, ал.3 от ЗСПЗЗ се допуска промяна на предназначението  на мерите и пасищата - публична общинска собственост, като на основание чл. 25, ал. 5 на ЗСПЗЗ Общински съвет дава предварително съгласие за промяна на предназначението на мерите и пасищата по изключение за инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на общината. За продължаване на процедурата по промяна предназначението на имота и окомплектоване на преписката до комисията по чл. 17 от ЗОЗЗ, е необходимо Общинският съвет да вземе решение за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението по чл. 25, ал. 3 от ЗСПЗЗ с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници при спазване на от земи за нуждите на животновъдството. С решението си Общинският съвет следва да определи и срока на валидност на предварителното съгласие.

 
 
 
 
 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 45и от ППЗСПЗЗ.

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава предварително съгласие за промяна на предназначението земята на имот № 000471 в местност «Каракос», с площ 32146 кв. м, десета категория с НТП – храсти, находящ се в землището на с. Черганово за реализиране на инвестиционен проект – «Регионална система за управление на отпадъците – регион Стара Загора» , в частност - изграждане на Претоварна станция за ТБО - Казанлък в местност «Каракос», землище с. Черганово.
2. Срок на валидност по т. 1 – две години.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 26 общински съветници, от които „за” – 26.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)


Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220