РЕШЕНИЕ № 710
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 11.07.2011 г., Протокол № 48

Относно: ОС_3396/16.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на конкурси за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт.

Мотиви: Кметът на общината внесе в ОбС доклад с вх. № ОС-3396/2011 г. с мотив – изтичане срока на договорите с превозвачите, на които е възложено извършване на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт по:Вътрешноградски автобусни линии №№ 1, 10, 11 и 12; Междуселищна автобусна линия „Казанлък - вр. Бузлуджа”; Междуселищна автобусна линия „Стара Загора – Мъглиж - Казанлък”; Междуселищна автобусна линия „Казанлък – Мъглиж – Ягода”; Междуселищна автобусна линия „Казанлък - Юлиево”; Междуселищна автобусна линия „Казанлък – Радунци”; Междуселищна автобусна линия „Ловеч - Казанлък”; Междуселищна автобусна линия „Кърджали - Казанлък”; Междуселищна автобусна линия „Казанлък – Гоце Делчев”; Междуселищна автобусна линия „Казанлък - Осетеново”; Междуселищна автобусна линия „Казанлък – Павел Баня”; Междуселищна автобусна линия „Казанлък – Нова Загора”; Междуселищна автобусна линия „Пловдив - Казанлък”/понеделник и петък/; Междуселищна автобусна линия „София – Казанлък - Шипка”. Ново възлагане се извършва единствено след провеждане на конкурси по реда на Закона за автомобилните превози и Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси на МТС. Постоянните комисии на ОбС няколкократно разискваха в заседанията си по предложението на кмета на общината, с оглед да се уточнят тежестите на различите критерии и показатели, касаещи начина на оценка на предложенията и класиране на кандидатите, тъй като тези, предложени от вносителя считат за неприемливи.

 

Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 19, ал. 1от ЗАвтП; чл. 17, чл. 19 и чл. 22 от Наредба № 2/15.03.2002 год. на МТС /обн. ДВ, бр. 32 от 29.03.2002 год.,изм. и доп. бр. 32 от 08.04.2003 год. и бр. 45 от 02 юни 2006 година/; чл. 60, ал. 1 от АПК,  

 

Р Е Ш И:

 
 

1. Да се проведат конкурси по реда на Наредба № 2/15.03.2002 год. на МТС, за възлагане на обществен превоз на пътници по:

1.1 Вътрешноградски автобусни линии №№ 1, 10, 11 и 12;
1.2. Междуселищна автобусна линия „Казанлък - вр. Бузлуджа”;
1.3. Междуселищна автобусна линия „Стара Загора – Мъглиж - Казанлък”;
1.4. Междуселищна автобусна линия „Казанлък – Мъглиж – Ягода”;
1.5. Междуселищна автобусна линия „Казанлък - Юлиево”;
1.6. Междуселищна автобусна линия „Казанлък – Радунци”;
1.7. Междуселищна автобусна линия „Ловеч - Казанлък”;
1.8. Междуселищна автобусна линия „Кърджали - Казанлък”;
1.9. Междуселищна автобусна линия „Казанлък – Гоце Делчев”;
1.10. Междуселищна автобусна линия „Казанлък - Осетеново”;
1.11. Междуселищна автобусна линия „Казанлък – Павел Баня”;
1.12. Междуселищна автобусна линия „Казанлък – Нова Загора”;

1.13. Междуселищна автобусна линия „Пловдив - Казанлък”/понеделник и петък/;

1.14. Междуселищна автобусна линия „София – Казанлък - Шипка”;

1.15. Междуселищна автобусна линия „Казанлък – Ръжена – Стара Загора”;

1.16. Междуселищна автобусна линия „Казанлък - Конаре”.
 

2. Упълномощава кмета на Община Казанлък да организира провеждането на конкурсите по т.1 в съответствие с разпоредбите на Наредба № 2/15.03.2002 год.на МТС и настоящото решение, и да сключи договори с класираните на първо място кандидати за срок от пет години.

3. Делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурсите на кмета на Община Казанлък, съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредба № 2/15.03.2002 год. на МТС.

4.Определя състава на комисията за провеждане на конкурсите  и оценка на постъпилите предложения, както следва:

4.1. един юрисконсулт от общинска администрация;

4.2. двама представители на общинска администрация;

4.3. трима представители на Общински съвет – Казанлък, определени от Председателския съвет;

4.4. един представител на изпълнителна агенция  “Автомобилна администрация”;

4.5. един представител на КАТ- Пътна полиция;

4.6. един представител на браншовите организации в областта на автомобилния транспорт.

 

5. В условията на конкурсите за възлагане на превози по автобусни линии задължително се включва изискване автобусите да са одобрени, съгласно изискванията на Приложение № 12 от Наредба № 97/2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане, без мястото на водача, в рамките на относителния дял по ал. 1 на чл. 18 от цитираната по-горе наредба.
6. Кметът на Община Казанлък със заповед да назначи поименно комисията по т. 4.

7. Утвърждава Приложение № 1 за определяне критерии,  начин за оценка и класиране на кандидатите за конкурсите  по т. 1, неразделна част от настоящото решение.

8.  Определя цена на документацията за участие в конкурс в размер на 700 лева.

9. Възнаграждението на членовете на назначената комисия се определя в размер на 70% от постъпилите суми за закупена документация.

10. При липса на кандидати, кметът на Община Казанлък се задължава да проведе повторни конкурси при същите условия.

11. Допуска предварително изпълнение на решението.
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 

Участвали в  гласуването 23 общински съветници, от които „за” – 22.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)

 
Приложение № 1 към решението, от 09.08.2011 г. е с корекция за отстраняване на технически грешки в частта на т. т. 5; 5.1.1.; 5.1.2.; 5.1.3.; 5..1.4.; 5.3, съотв. – сбор!
 


Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220