РЕШЕНИЕ № 712
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 17.07.2011 г., Протокол № 49


Относно: Доклад от кмета на общината по чл. 65, ал. 2 от ПОДОбС - Казанлък с проект за решение относно обявяване на имот № 000047, с обща площ от 27 367 кв. м находящ се в землището на с. Голямо Дряново, с начин на трайно ползване - изкуствена водна площ - публична общинска собственост за имот - частна общинска собственост.

Мотиви: За имот № 000047 (четиридесет и седми), с обща площ от 27 367 кв. м (двадесет и седем хиляди триста шестдесет и седем), находящ се в землището на с. Голямо Дряново, с начин на трайно ползване: изкуствена водна площ, при граници и съседи на имота: имот № 010007 /десет хиляди и седми/, имот № 000217 /двеста и седемнадесети/, имот № 010005 /десет хиляди и пети/, имот № 000217 /двеста и седемнадесети/, имот № 010004 /десет хиляди и четвърти/, имот № 000024 /двадесет и четвърти/, имот № 010008 /десет хиляди и осми/, имот № 105001 /сто и пет хиляди и първи/, имот № 010008 /десет хиляди и осми/, имот № 000024 /двадесет и четвърти/, имот № 010009 /десет хиляди и девети/, имот № 104001 /сто и четири хиляда и първи/, имот № 010009 /десет хиляди и девети/, има съставен Акт за публична общинска собственост № 324 / 20.04.2000 г. С Решение № 71 / 26.04.2000 г., по Протокол № 9, на ОбС Казанлък обект Микроязовир „Горния кър” с. Голямо Дряново е включен в списъка на обектите – публична общинска собственост.

Към този момент с влизане в сила на Подробния устройствен план, одобрен с Решение № 690/23.06.2011 г. на ОбС Казанлък, публикувано в ДВ бр. 49/28.06.2011 г. предназначението на имота е променено.

Също така, съгласно Експертно становище, съгласно Наредба № 13/29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирни стени и съоръженията към тях, изготвено от инж. Стоян Христов Георгиев (с пълна проектантска правоспособност) за Язовирна стена на микроязовир – местност Горния кър, землище с. Голямо Дряново, община Казанлък, област Стара Загора, язовирната стена и съоръженията към нея на водоема са в неизправно техническо състояние и не могат да се експлоатират, при огледа на място е констатирано, че липсва вода. При евентуално напълване и преливане, водоема би застрашил живота и здравето на хората и на материалните ценности, тъй като няма изградени облекчителни съоръжения (преливник и основен изпускател).

Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗОС „имотите и вещите - публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението си се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост, респ. се вадят от списъка за публична общинска собственост.

 
 

Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 от ЗОС

 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ш И:

 
 

Обявява за частна общинска собственост имот № 000047 (четиридесет и седми), с обща площ от 27 367 кв.м. (двадесет и седем хиляди триста шестдесет и седем), находящ се в землището на с. Голямо Дряново, с начин на трайно ползване: изкуствена водна площ, при граници и съседи на имота: имот № 010007 /десет хиляди и седми/, имот № 000217 /двеста и седемнадесети/, имот № 010005 /десет хиляди и пети/, имот № 000217 /двеста и седемнадесети/, имот № 010004 /десет хиляди и четвърти/, имот № 000024 /двадесет и четвърти/, имот № 010008 /десет хиляди и осми/, имот № 105001 /сто и пет хиляди и първи/, имот № 010008 /десет хиляди и осми/, имот № 000024 /двадесет и четвърти/, имот № 010009 /десет хиляди и девети/, имот № 104001 /сто и четири хиляда и първи/, имот № 010009 /десет хиляди и девети/ и изключва от списъка на обектите, публична общинска собственост.

           

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 
Участвали в поименното гласуване и с подпис 27  общински съветници, от които „за” – 27.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

               (Л. ПОПОВА)                                                        (ВАСИЛ САМАРСКИ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220