Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 713
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 10.08.2011 г., Протокол № 50


Относно: Декларация от Христо Христов - кмет на с. Ясеново и Никола Камбуров - кмет на с. Голямо Дряново против проект Водохващане за водоснабдяване на курортен комплекс Узана и Водоснабдяване и канализация на курортен комплекс Узана.

Мотиви: В хода на дебата по т. 1 от дневния ред кметовете на с. Ясеново и с. Голямо Дряново, силно обезпокоени от Уведомление с изх. № БС-02-05-2/01.08.2011 г. за инвестиционно намерени на община Габрово, свързано с реализирането на проект 'Водохващане за водоснабдяване на курортен комплекс 'Узана' и 'Водоснабдяване и канализация на курортен комплекс 'Узана', внесоха Декларация против проекта, като декларираха, че с реализацията му ще се унищожат водните запаси и подпочвените води на двете села, което ще принуди хората да се изселят. Те напомниха на общинските съветници, че са сигнализирали кмета на общината още през м. февруари 2010 г. за тази опасност, но и до момента не са получили нито становище, нито реакция от него. Докладваха за Уведомлението, което са получили предходните дни, обърнаха внимание, че сроковете за реакция изтичат, и поискаха подкрепа от ОбС за предотвратяване на екологичната криза, до която ще доведе реализирането на проекта на община Габрово. На въпросите на общинските съветници към зам.-кмета и кмета на община Казанлък, да отговорят как и защо се е допуснало кметът на общината да не запознае с този проблем Общинския съвет и не е предприел адекватни действия за преустановяване на проекта, зам.-кметът Евгения Чернева отговори, че не е запозната докрай с проблема. Общинските съветници установиха, че Уведомлението не е публикувано в сайта на общината, не е достъпно по никакъв начин и за други заинтересовани лица. Васил Самарски – председател на ОбС предложи следния текст за решение: „Задължава кмета на община Казанлък да възрази против проект 'Водохващане за водоснабдяване на курортен комплекс 'Узана' и 'Водоснабдяване и канализация на курортен комплекс 'Узана' в законовите срокове пред всички инстанции, включително и пред МОСВ, София и да предприеме необходимите срещи и разговори за преустановяване на проекта в частта от т. 3 до т. 9 включително от обявата на община Габрово с техен изх. № БС-02-05-2/01.08.2011 г. В срок до 12.08.2011 г. писмено да информира Общински съвет - Казанлък за резултата от предприетите от него действия.”, който общинските съветници приемат и подкрепят.

 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

 
Р Е Ш И:
 

Задължава кмета на община Казанлък да възрази против проект 'Водохващане за водоснабдяване на курортен комплекс 'Узана' и 'Водоснабдяване и канализация на курортен комплекс 'Узана' в законовите срокове пред всички инстанции, включително и пред МОСВ, София и да предприеме необходимите срещи и разговори за преустановяване на проекта в частта от т. 3 до т. 9 включително от обявата на община Габрово с техен изх. № БС-02-05-2/01.08.2011 г. В срок до 12.08.2011 г. писмено да информира Общински съвет - Казанлък за резултата от предприетите от него действия.

 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;                                                                    
 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „за” – 27.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Л. ПОПОВА)                                                                                 (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220