Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 715
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 10.08.2011 г., Протокол № 50

Относно: ОС_3982/08.08.2011 - Доклад по чл. 64 от Правилника на ОбС от кмета на общината с проект за решение относно кандидатстване по Оперативна програма Регионално развитие, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации - Решение № 635/22.03.2011 г.

Мотиви: Подготовката на проектното предложение на Община Казанлък за Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-рХристо Стамболски” гр. Казанлък кметът на общината докладва, че вече е на финал. Съгласно Решение № 635/22.03.2011 г. на Общински съвет, общинска администрация е възложила след проведена процедура по НВМОП на независим експерт извършването на финансов анализ/анализ разходи-ползи за установяване на размера на евентуалния необходим собствен финансов принос.

За формиране стойността на проектното предложение кметът отбеляза, че от ръководството на МБАЛ „Д-р Хр.Стамболски” – Казанлък е изготвен списък с необходимото оборудване с подробни технически спецификации. Същият е изпратен в Министерство на здравеопазването за одобрение и на 27.07.2011 г. е получено писмо на подкрепа за предложените интервенции по проекта, в което се съдържа и окончателния списък на медицинското оборудване.

Успоредно с това е възложено и изработването на необходимата техническа документация за привеждането в съответствие с действащите медицински стандарти на помещенията, в които е предвидено ново оборудване и мерки за енергийна ефективност на МБАЛ – Казанлък.

В резултат на екипната работа на ръководството на МБАЛ, Общинска администрация и избраните консултантски фирми (за изработването на финансовите анализи и за техническата документация), проектното предложение е почти завършено, известна е общата стойност на проекта: 3 799 733,28 лева. От тази стойност 2 525 370 лв. без ДДС са за оборудване, а 538 314,40 лв. без ДДС са за СМР.

Съгласно условията на схема BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” за проекти, генериращи нетни приходи, безвъзмездната финансова помощ по ОПРР е до размера на сумата по решението, съгласно финансовия анализ, но не повече от 3 739 152 лева.

Направеният финансов анализ за проекта на Община Казанлък дава следното решение:

 

Безвъзмездна помощ от общността (БПО = ОСФ ' 85%)

3 120 606,95

82,13%

Национално съ-финансиране (НСФ = ОСФ ' 15%)

550 695,35

14,49%

Общо безвъзмездна помощ

3 671 302,30
96,62%

Финансиране от бюджета на бенефициента (ФБ)

128 430,98

3,38%
 
 

Съгласно т. 5 от Решение № 635/22.03.2011 г. кметът трябва да внесе в Общински съвет резултатите от анализа и проект за решение относно собствения финансов принос, ако има такъв. В случая резултатите от финансовия анализ показват необходимост от съфинансиране на проекта от бюджета на Община Казанлък за 2012 и 2013 г. в размер на 128 430,98 лева.

 
 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 20 във връзка с чл.17, ал. 1, т. 4 и чл. 21, ал.1,

т. 6  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка Решение № 635/22.03.2011 г. на Общински съвет – Казанлък,

 
 

Р Е Ш И:

 

1. Община Казанлък да кандидатства с проектно предложение за реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък по схема за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” на стойност 3 799 733,28 лева.

2. Средствата, необходими за осигуряване на собствения финансов принос по проекта в общ размер на 3,38 % или 128 430,99 лв. да бъдат включени в бюджета на Община Казанлък за 2012 и 2013 година.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 27 общински съветници, от които „за” – 27.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220