Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 716
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 10.08.2011 г., Протокол № 50


Относно: ОС_3682/16.05.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно учредяване в полза на ЕВН България Електроразпределение АД безсрочно, възмездно право на строеж на едноетажна сграда със застроена площ 6.10 кв. м с предназначение Трафопост и сервитутна зона с площ 25 кв. м, определени с виза на гл. архитект на община Казанлък върху имот - частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 896/28.03.2011 г. - поземлен имот 5855, включен в УПИ ХІІІ-5855, в кв. 167 в гр. Казанлък. ПУП, одобрен със Заповед № 702/2009 г. с площ 282 кв. м за сумата от 3 960 лв. без ДДС и упълномощаване кмета на общината да сключи договор за учредено право на строеж.

Мотиви: Кметът докладва, че в общинска администрация е постъпило заявление вх. №36-01-6#1 /2011 г. от инж. Вълко Вълков, ръководител КЕЦ-Казанлък за изграждане на трафопост в УПИ ХІІІ-5855 в кв.167 по план на гр. Казанлък. Имотът е частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 896/28.03.2011 г, вписан в СВ № 1871/07.04.2011 г.  акт 181 т. 5 н.д.1063 п.26841.

Предвидената сграда с предназначение „трафопост” е с площ 6,10 кв.м., а нормативно определената сервитутна зона за обслужване на трафопоста е с площ 25 кв.м. , съгласно издадена виза от главния архитект на община Казанлък.

На тази база е изготвена оценка от оценител на имоти по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 2, ал. 2, т. 2 от НВМОП.    Ограниченото вещно право – право на строеж и съответния сервитут   е оценено на стойност 3 960 лева.Данъчната оценка на правото на строеж за сграда с площ 6,10 кв.м. е 272,90 лева.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС чл. 50, ал. 3, т. 3 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък и във връзка с чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката,

 

Р Е Ш И:

 

1. Учредява в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД, БУЛСТАТ 115552190, рег. по ф.д. №2436/2000 г. на Пловдивски окръжен съдбезсрочно , възмездно право на строеж на едноетажна сграда със застроена площ 6,10(шест цяло и десет стотни)кв.м.,с предназначение ”трафопости сервитутна зона с площ 25(двадесет и пет) кв.м.,определени с виза на главен архитект, върху следния имот, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 896/28.03.2011 г, вп. в СВ № 1871/07.04.2011г  акт 181 т. 5 н.д.1063 п.26841:  поземлен имот 5855, включен в УПИ ХІІІ-5855(тринадесет-пет осем пет пет) в кв.167 (сто шестдесет и седем) гр.Казанлък, ПУП одобрен със Заповед  № 702/2009 г. с площ 282 кв.м., при граници: североизток-ул.”Шипченска епопея”; югоизток-УПИ ХІV-5856, югозапад-УПИ ХV-8705,ОДО и северозапад-им. №5854, за сумата от 3 960(три хиляди деветстотин  и шестдесет)лева, без ДДС.

 
 
 

2. Упълномощава кмета на общината да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на “ЕВН България Електроразпределение”АД.

 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 

Адресат на акта: кметът на общината; “ЕВН България Електроразпределение” АД

 
 

Участвали в поименното гласуване 29 общински съветници, от които „за” – 23.

 
 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220