Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 717
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 10.08.2011 г., Протокол № 50


Относно: ОС_3984/08.08.2011 - Доклад по чл. 64 от ПОДОбС от Васил Самарски - председател на ОбС - Казанлък с проект за решение относно одобряване на Приложение № 1, с проекти и дейности за 2011 г., неразделна част от Договор за разбирателство между Ветроком ЕООД - София, Община Казанлък и Общински съвет - Казанлък, приет с Решение № 378/08.01.2010 г.

Мотиви: По време на обсъждането на доклада, д-р Кети Маналова – Владкова – управител на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД в свое изказване обясни, че средствата предвидени за болницата не са достатъчни и поиска такива в размер на 100 000 лв. за 2011 г.

Д–р Маналова, съобщи на общинските съветници, че парите гласувани за 2010 г. до момента не са получени в болницата. Направи предложение да се подпомогне с по-голяма сума, тъй като задълженията на здравното заведение са над 2 000 000 лв. Председателя на ОбС направи уточнение, че срещу гласуваните средствата за 2010 г. в размер на 100 000 лв., фирмата е трябвало да закупи апаратура на стойност 100 000 лв., от която по късно болницата са е отказала. След което фирма „Ветроком” е уведомена да не закупува гласуваната апаратурата.

По предложение на управителят на здравното заведение с Решение № 699/11.07.2011 г. Общинския съвет определи в размер на 50 000 евро, да бъдат закупени за нуждите на „МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД – Казанлък: Машина за проявяване на рентгенови филми за отделение „Образна диагностика”; Микротом за отделение „Клинична патологоанатомия”; Кръвно газов анализатор за отделение „Клинична лаборатия” и подмяна на асансьора към отделението за хемодиализа, като в случай, че  останат неразходвани средства, общинските съветници да упълномощиха управителя на болницата да предложи на „Ветроком” ЕООД как те да бъдат използвани в полза на „МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД – Казанлък. След направените уточнения, постъпиха няколко предложения от съветниците:
Средствата да не бъдат разпределени само в селата Крън и Енина, а такива да се предвидят и за другите села; Чавдар Ангелов направи предложение да бъде закупен нов акордеон за школата по изкуствата „Емануел Манолов” на стойност 3 000 лв. евро; Николай Александров поиска средства за направата на спортни площадки; Стефан Бурков и Дора Василева предложиха цялата сума да бъде предвидена само за здравното заведение.

Дора Василева направи процедурно предложение за отлагане разглеждането на доклада с мотива, че постъпилите предложения, трябва да се прецизират и обобщят.

 
 
 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ш И:

 
 
Отлага разглеждането на доклада за следващо заседание на Общинския съвет.
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в гласуване 27 общински съветници, от които „за” – 17.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220