Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 718
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 10.08.2011 г., Протокол № 50


Относно: ОС_3788/14.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменение на приходната и разходната част на бюджета на община Казанлък и Инвестиционна програма за 2011 г. и постъпило предложение към него относно одобряване за преасфалтиране през 2011 г. обекти от четвъртокласна пътна мрежа.

Мотиви: Кметът на общината докладва и прилага с вх. № ОС – 3979/05.08.2011 г. Протокол от назначената с негова Заповед № 758/13.07.2011 г. комисия за оглед и определяне за преасфалтиране участъци от четвъртокласната пътна мрежа на територия на общината. Предлага Общинския съвет да приеме протокола на Комисията.

 
 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

Приема Протокол от 27.07.2011 г. на Комисията, назначена с Заповед № 758/13.07.2011 г. на кмета на община Казанлък за преасфалтиране на участъци на път SZR 1060/ІV-56005/ Шейново – Хаджидимитрово – Крън – Енина – Горно Изворово общо участък 11 257 кв.  от четвъртокласна пътна мрежа през 2011 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 21 общински съветници, от които „за” –  21.

 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220